ONTWIKKELING

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

PI Research ontwikkelt interventies voor de jeugdzorg, justitiële (jeugd)inrichtingen, reclassering, onderwijs en maatschappelijke opvang. Bestaande methoden worden doorontwikkeld op grond van nieuwe kennis over wat werkt. Interventies worden ontwikkeld en getoetst op werkzaamheid.

Het door PI Research ontwikkelde competentiemodel en het competentiegericht werken heeft hierbij een centrale plek.
Uitgangspunten:

  • vergroting van competentie van individuen en hun systeem, zodat zij beter kunnen functioneren in de samenleving
  • benutten van mogelijkheden en krachten van cliënten en hun sociale omgeving
  • ontwikkelingspsychologisch, ontwikkelingspsychopathologisch, systeemtheoretisch en leertheoretisch referentiekader
  • keuze voor interventies die werken (op basis van evaluatieonderzoek)

Ontwikkeling van interventies behelst een combinatie van werkzaamheden:
 - analyseren van doelgroep, hulpvraag en bestaande werkwijzen
 - ontwikkelen van technieken, procedures en hulpmiddelen
 - implementeren en uitproberen
 - evalueren (zo mogelijk met onderzoek) en bijstellen
 - beschrijven van technieken, procedures en hulpmiddelen in handleidingen
 - verspreiden en bewaken van de kwaliteit

Enkele voorbeelden van ontwikkelde hulpvormen:
Ambulante, dag- en residentiële behandeling: programma’s voor Ambulante teams, Medische Kinderdagverblijven, Boddaertcentra, jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdinrichtingen, kamertrainingscentra.
(Re)integratie, zoals

  • De VertrekTraining (vaardigheidsvergroting en netwerkversterking voor jongeren die risico lopen dakloos te worden) en
  • Opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers

PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.