COMPETENTIEGERICHTE HULPVERLENING EN MANAGEMENT (CHM)

Het doorontwikkelen van een bestaand aanbod en de scholing van professionals begint bij de deskundigheidsbevordering van managers en gedragsdeskundigen (de zogenaamde sleutelfiguren). Zij zijn de eindverantwoordelijken en stellen een plan van aanpak op t.a.v. inhoud, implementatie en borging op de lange termijn. Om sleutelfiguren handvatten aan te reiken tijdens dit proces heeft PI Research de cursus Competentiegericht Hulpverlening en Management ontwikkeld. Deze cursus wordt hieronder als eerste toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op het opleiding van interne trainers middels een train-de-trainersopleiding zodat borging op lange termijn gewaarborgd is en de organisatie zelfstandig nieuwe medewerkers kan opleiding in het competentiegericht werken. Tenslotte wordt het aanbod met betrekking tot de basistraining voor teams toegelicht. 

Competentiegerichte Hulpverlening en Management (CHM).

PI Research verzorgt de cursus Competentie Gerichte Hulpverlening en Management. In het kort wordt hieronder de inhoud van de cursus geschetst. 

Competentiegerichte Hulpverlening en Management (CHM)
Cursus voor de leidinggevenden. Deze training heeft als inhoud:


 • ontwikkeling methodiek:kennismaking met competentiegericht werken en de diverse methodische onderdelen vertalen naar de doelgroep in de betreffende setting;
 • innovatie: invoering en onderhoud van een nieuwe werkwijze; 
 • aansturing: competentiegericht (bege)leiding geven aan uitvoerende professionals. 

Omvang: zes dagen

Vorm: Incompany of Open inschrijving bij PI Research

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden (staf en lijnfunctionarissen) welke een bestaand aanbod willen doorontwikkelen aan de hand van het competentiegericht werken en/of leidinggevenden welke een nieuw aanbod op basis hiervan willen ontwikkelen. Tevens is de cursus bedoeld voor leidinggevenden welke niet bekend zijn met het competentiegericht werken en (komen te) werken op een groep waar competentiegericht gewerkt wordt. De cursus heeft een vast curriculum, maar wordt op maat toegesneden voor de situatie en de wensen van de cursisten. Tijdens de cursus wordt een projectplan geschreven, waarin zowel inhoudelijke en organisatorische keuzes worden gemaakt voor de (door)ontwikkeling van een methodisch aanbod voor de specifieke doelgroep. De leidinggevenden krijgen gedurende de loop van de cursus feedback op het projectplan en eventuele methodiekonderdelen welke gedurende de cursus ontwikkeld worden. Daarnaast wordt in het projectplan aandacht besteed aan de haalbaarheid van verschillende veranderingen binnen de eigen organisatie en de belasting van de leidinggevenden bij het tegelijkertijd starten van methodiekontwikkelingstrajecten. Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij de implementatie en borging van methodiek en het competentiegericht aansturen van medewerkers.

Indicatoren:

 • kennis van competentiegericht werken 
 • vaardigheden t.a.v. doorontwikkeling/aanscherpen van eigen aanbod 
 • kennis van competentiegericht werken 
 • kennis van programma-ontwikkeling –implementatie en borging 
 • vaardigheden in het opstellen plan van aanpak mbt ontwikkeling – implementatie - borging 
 • kennis van en vaardigheden mbt ontwikkelingsgericht aansturen 
 • product: beschrijving in CGW termen: doelgroep en doelstelling en koppeling naar interventies 
 • product: sterkte- zwakte analyse van methodisch werken van huidig aanbod 
 • product: plan van aanpak: doelstelling mbt diverse methodiekonderdelen (op basis van swot) – te ondernemen acties mbt ontwikkeling – implementatie en borging – prioritering – koppeling aan jaarplan 
 • product: taakgerichte beoordeling van functioneren medewerker (swot) en passende begeleidingsstijl op de verschillende taken 

Opleiden van interne trainers

Om de borging van de methodiek te garanderen kunnen er interne trainers worden opgeleid welke zelfstandig de basistraining voor de (semi)residentiële teams kunnen verzorgen. Voorwaarde is dat ze de CHM (zie hierboven) gevolgd hebben. Door interne trainers op te leiden is bij aanname van nieuw personeel continuïteit geborgd. Tevens kunnen de interne trainers opgedane kennis en vaardigheden inzetten tijdens teamvergaderingen en studiedagen. De train-de-trainersopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • twee train-de-trainersdagen 
 • als co-trainer samen met PI Research verzorgen van de basistraining (optioneel) 
 • jaarlijkse terugkomdag (gericht op trainersvaardigheden en inhoud) (optioneel) 

De interne trainers ontvangen een draaiboek en een powerpoint behorende bij de basistraining en kunnen intern de basistraining verzorgen. 

Indicatoren (na 2 dagen en meelopen als co-trainer):

 • geven van korte en krachtige inleidingen 
 • beantwoorden van vragen – begeleiden van discussies 
 • instrueren, begeleiden en nabespreken van opdrachten en oefeningen 
 • activeren deelnemers 
 • begeleiden van groepsprocessen – creëren van draagvlak – bieden van veiligheid 
 • bewaken van tijd – agenda – bedienen apparatuur
 • kennis van en kunnen werken met trainersdraaiboek 

Basistraining voor de uitvoerend werkers

 De basistraining wordt voor elke team op maat gemaakt en afhankelijk van het aanbod wordt de training vormgegeven.

Mogelijke onderwerpen 

aantal dagen

Basistraining: uitgangspunten, competentie-analyse, rapportage, fasering, dagelijkse routine als behandelprogramma, gesprekstechnieken, gedragsveranderingstechnieken

3 dagen 

Rapportage en evaluatie: informatie verzamelen, werkpunten opstellen, leerpuntentraining en evaluatie 

1 dag

Opbouwen, activeren, onderhouden eigen netwerk, samenwerken met ouders/netwerk 

1 dag
Omgaan met agressie en handelen bij incidenten en crisissituaties 

1 dag

Invoeren van een feedbacksysteem 

1 dag

Vorm: Incompany


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.