STUDIEDAG VERBINDEND GEZAG & GEWELDLOOS VERZET

18 april 2017 in de Lichtfabriek te Haarlem

Met Haim Omer, Ziv Gilad, Paul Verhaeghe, Frank Van Holen, Hans Bom, Eliane Wiebenga en diverse ervaringsdeskundigen

Op deze studiedag staat het opnieuw nadenken over autoriteit en gezag centraal. Gezag is nergens meer vanzelfsprekend. In zijn boek ‘Autoriteit’ stelt Paul Verhaeghe dat je zelfs zou kunnen spreken van een gezagscrisis. Deze manifesteert zich op vele terreinen: tussen ouders en kinderen, tussen leraren en leerlingen, tussen politici en burgers, op de werkvloer en in de publieke ruimte. Generaties lang was het vanzelfsprekend om te luisteren naar de mensen die het voor het zeggen hadden: de ouders, de leerkracht, de politieagent, de dominee, de dokter.

Nu is dat niet meer zo. Incidenten op scholen, maar ook in de publieke ruimte jagen de discussie aan over wie wat zou moeten doen. Lik op stuk, streng straffen, snel ingrijpen zijn steevast elementen in deze discussie, maar krijgen geen voet meer aan de grond. Verhaeghe licht toe dat autoriteit berust op een externe bron waarin je met zijn allen gelooft. In de traditionele bron (het patriarchaat met top-down piramidale structuur) geloven we niet meer, dus zoeken we naar een ander fundament.

Haim Omer vond in de principes van geweldloos verzet niet alleen een basis voor het behandelen van ernstige gedrags- en gezinsproblemen, maar ook grond voor een nieuwe vorm van autoriteit, die goed past binnen een vrije en pluralistische maatschappij. Eliane Wiebenga en Hans Bom kozen met de term 'verbindend gezag' een begrippenpaar dat de nieuwe vorm van autoriteit, zoals Omer ontwikkeld heeft, kernachtig samenvat.

De permissieve droom van de jaren zestig bleek een illusie en naar de traditioneel autoritaire houding, gebaseerd op angst en gehoorzaamheid, wil niemand terug. Verbindend Gezag verenigt de beide uitersten en wordt gekenmerkt door een breed gedragen gezagspositie vanuit samenwerking in combinatie met betrokkenheid, investeren in de relatie met de ander en kalm en vastberaden verzet tegen onacceptabel gedrag: begrenzing vanuit verbinding. Verbindend Gezag heeft zijn basis in de principes van geweldloos verzet en geeft ouders en andere gezagsdragers op heel concrete wijze houvast, niet alleen bij ernstige en machteloos makende gedragsproblemen, maar ook in ‘gewone’ situaties in het dagelijks leven.

In zijn boek ‘Autoriteit’ breekt Paul Verhaeghe een lans voor Haim Omers visie op een nieuwe vorm van autoriteit. Op deze studiedag gaan zij elkaar ontmoeten en spreken zij, samen met andere sprekers uit Israël, Vlaanderen en Nederland, over hun visie op en ervaring met ‘verbindend gezag’.

  • Paul Verhaeghe maakt ons deelgenoot van zijn heldere psychologische en sociologische analyses van het thema ‘autoriteit’ en onderbouwt nut en noodzaak van gezag vanuit het netwerk of collectief.
  • Haim Omer verbindt zijn concept ‘waakzame zorg’ met diverse vormen van presentie waarmee ouders en leerkrachten hun gezagsrol vorm kunnen geven, niet alleen bij ernstige gedragsproblemen, maar juist ook bij de talloze opvoedingsvraagstukken in het leven van alledag.
  • Ziv Gilad vertelt over zijn ervaringen in het spanningsvolle publieke domein waar politieagenten hun gezag moeten uitoefenen en waarin de principes van ‘constructieve strijd' op basis van geweldloos verzet ipv. machtsvertoon van grote waarde blijken.
  • Frank van Holen laat zien dat de methodiek geweldloos verzet meer is dan een goed idee, in een bijdrage over de wetenschappelijke onderbouwing tot nu toe.
  • Hans Bom en Eliane Wiebenga larderen de dag met klinische praktijkvoorbeelden, samen met ouders die vertellen wat zij hebben gehad aan de methodiek ‘verbindend gezag en geweldloos verzet’.

Datum: 18 april 2017
Tijd: 10 - 17 uur
Locatie: De Lichtfabriek, Minckelersweg 2, 2031 EM Haarlem
Voertaal: Nederlands (behalve de lezingen van Omer en Gilad)
Accreditatie: aangevraagd bij NVRG, FGzPt, NVvP, NIP/NVO en SKJ
Kosten: € 175,- bij inschrijving vóór 1 februari ’17 (vroegboek-korting)

http://lorentzhuis.nl/index.php/symposia/studiedag_verbindend_gezag/


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.