TOM-OPLEIDING VOOR PROFESSIONALS

De ToM-opleiding is bedoeld voor professionals werkzaam met kinderen met (vermoedens van) Autisme Spectrum Stoornis. De opleiding besteedt zowel aandacht aan de afname van de ToM-test-R en het opzetten van de ToM-training, een geprotocolleerde behandeling bij kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Inhoud

De ToM-test-R is een van de weinige instrumenten die het construct ToM op een gedifferentieerde wijze benadert. De test meet de drie stadia waarlangs ToM zich ontwikkelt: (1) voorlopers van ToM (doen-alsof, het onderkennen van verschil tussen fysisch en mentaal, emotieherkenning); (2) eerste manifestaties van ToM (first order belief en false belief) en (3) hoogste niveau van ToM (second order belief). Met behulp van een gestructureerd interview dat bestaat uit 14 items, wordt informatie verzameld over de mate waarin kinderen van 4 tot en met 12 jaar beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. De afname van dit interview duurt gemiddeld twintig minuten. Het instrument is met name bedoeld voor afname bij kinderen met autisme spectrum stoornissen.

Deelnemers aan deze training leren hiaten in de sociaalcognitieve ontwikkeling in kaart te brengen met behulp van de ToM-test-R. Allereerst wordt een theoretisch kader van ToM aangereikt; daarna wordt de ontwikkeling van de ToM- test-R besproken. Vervolgens leren de deelnemers de ToM-test-R te hanteren als een instrument in de handelingsgerichte diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met afname en scoring.

Het tweede belangrijke onderdeel van de opleiding is de ToM-training. Deelnemers leren waarom het belangrijk is nadrukkelijk aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het zelfbesef, zelfbeeld en zelfvertrouwen, alvorens te werken aan emotieherkenning en perspectief nemen. Met behulp van oefeningen wordt aandacht besteed aan hoe deelnemers een ToM-training op kunnen zetten. 

De afgelopen 20 jaar is de opleiding met veel succes verzorgd door Pim Steerneman en Cor Meesters. Zij hebben hun kennis en expertise overgedragen aan PI Research. Vanaf 2017 wordt de training verzorgd door PI Research en de Bascule in samenwerking met Sander Begeer van de Vrije Universiteit. Pim Steerneman en Cor Meesters blijven betrokken bij de doorontwikkeling van en onderzoek naar de ToM-training. 

Voor meer informatie neem contact op met Anke Breg: a.breg@piresearch.nl
of 020-6501501

Kosten

Op aanvraag

(inclusief het boek: ‘Steerneman, P. (2012). ToM training: leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Antwerpen: Garant’, Tom test-R Set: Handleiding, CD-rom, werkboek en testplaten in een opbergkoffer (winkelwaarde € 150,00), syllabus, koffie/thee en lunches) 

Doelgroep 

VGCt/sectie kind en jeugd, kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen. 

Accreditatie is toegekend door:

VGCt (6 punten)

BAMw (5 punten opleidingstraject Maatschappelijk werk en Jeugdzorgwerker) NVvP (12 punten) NIP K&J/NVO (3 punten diagnostiek, 3,5 punten behandeling, 13 punten herregistratie) NVK (12 punten)

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.