ZICHT OP KWALITEIT

In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis opgedaan over ‘wat werkt’ om het gedrag van jeugdigen en (jong)volwassen te beïnvloeden. Het is een uitdaging om de werkzame methodiekonderdelen te implementeren als vast onderdeel van de werkwijze. Het begint bij het zicht hebben op de huidige stand van zaken om vanuit daar een volgende stap te zetten. Daarvoor heeft PI Research twee instrumenten ontwikkeld die u hiervoor kunt benutten: De CGWmonitor en de CGWmeter.

De CGWmonitor is een gestandaardiseerde sterkte zwakte analyse, welke de organisatie zicht geeft op de mate waarin een team methodisch werkt volgens de uitgangspunten van het Competentiegericht Werken. De analyse omvat beoordeling van documentatie (o.a. fasering, rapportage), interviews met leidinggevende, uitvoerend werkers, cliënten en het netwerk. U ontvangt de uitkomsten van de analyse in een overzichtelijk eindverslag met een eindoordeel. De uitkomsten kunt u benutten voor het stellen van prioriteiten t.b.v. het optimaliseren van de zorg. PI Research verstrekt vervolgens het keurmerk CGW aan teams waarbij uit toetsing is gebleken dat de kwaliteit van het competentiegericht werken voldoende is. Met het keurmerk CGW kan de organisatie aantonen methodisch integer te werken en kan verantwoording afgelegd worden aan ketenpartners, cliënten en diens netwerk. Het CGW keurmerk is voor drie jaar geldig. Jaarlijks doet u zelfstandig een analyse waarop PI research feedback geeft. De kosten zijn € 900 per team (voor 3 jaar).

 

De CGWmeter is een digitaal instrument, welke teamleden activeert en stimuleert om met de methodiek aan de slag te gaan en te blijven. De uitkomsten kunnen zowel benut worden voor het bepalen van gezamenlijke ontwikkelingsdoelen als voor individuele doelen. De grafische weergave maakt dat snelle interpretatie mogelijk is. De CGW meter kan in het bijzonder voor zelfsturende teams ondersteunend zijn bij het bepalen van een gezamenlijke richting. De eenmalige kosten voor het op maat maken van de CGWmeter voor uw organisatie bedragen €1788, vervolgens kost een afname € 238. De ingevoerde data worden handmatig verwerkt en omgezet naar de grafiek. U ontvangt de uitkomsten na een week.

Wilt u de CGWmonitor en/of CGWmeter gaan inzetten dan mailt u naar: info@piresearch.nl 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.