VOORSCHOOLSE EDUCATIE BIEDT KINDEREN MET EEN (TAAL) ACHTERSTAND HULP.

 

De aard en omvang van de problematiek van kinderen in de voorschoolse voorzieningen wordt in kaart gebracht, dit biedt handvatten  om bezuinigingen tegen te gaan.

Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven vanaf 2016 20 miljoen euro te willen bezuinigen op de subsidies voor de voorschoolse educatie. Deze subsidie wordt onder andere ingezet voor gespecialiseerde voorschoolse voorzieningen, met als doel het wegwerken van (taal-) achterstanden van kinderen voor zij in het basisonderwijs starten.Het uitvoeren van doelgroepanalyses bij de verschillende vormen van voorschoolse educatie biedt inzage in het nut en de noodzaak van dergelijke voorzieningen.

In Nederland zijn er verschillende voorzieningen voor voorschoolse educatie. In Amsterdam is er bijvoorbeeld een gedifferentieerd aanbod van Voorscholen. De reguliere Voorschool is de basisvoorziening waar alle peuters van 2,5 tot 4 jaar twee dagdelen per week naartoe kunnen. De Voorschool Plus is opgestart voor peuters die (naast een eventuele taalachterstand) ook gedrags- en/ of ontwikkelingsproblemen hebben. Daarnaast biedt de Voorschool MOC de Zebra in samenwerking met het Kabouterhuis een aanbod voor peuters met nog complexere problematiek op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Indien er daadwerkelijk bezuinigd gaat worden, is het belangrijk om zicht te hebben op de actuele omvang en aard van de problematiek van de kinderen die de voorschoolse voorzieningen bezoeken. Deze informatie geeft de voorzieningen de mogelijkheid inzichtelijk te maken welk gedifferentieerd aanbod in voorzieningen nodig is, waarbij de aard en de intensiteit van het aanbod afgestemd is op de problematiek van de kinderen. Anderzijds biedt een doelgroepanalyse de regionale financier de handvatten om geïnformeerd en onderbouwd keuzes te maken wanneer bezuinigingen aan de orde zijn.

Een doelgroepanalyse is tijds- en kostenefficiënt uit te voeren aan de hand van praktijkgericht onderzoek. Dat wil zeggen, een onderzoek waarbij gegevens die in de dagelijkse praktijk worden verzameld, benut worden om vragen te beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan dossieranalyses. Door gebruik te maken van gestructureerde analyseschema’s wordt verzekerd dat over alle leerlingen dezelfde data wordt verzameld en dat niet teveel tijd wordt besteed aan andere niet relevante informatie uit het dossier. Dossieronderzoek wordt vaak aangevuld met (semi-gestructureerde) interviews met uitvoerders van het aanbod.

Momenteel voert  PI Research een doelgroepanalyse uit naar de drie voorschoolse voorzieningen in Amsterdam, om in kaart te brengen welke specifieke doelgroep zij bedienen. Aanvullend wordt er gekeken naar de specifieke aanpak die zij voor de verschillende doelgroepen hanteren. De resultaten van dit onderzoek zullen in het najaar van 2015 beschikbaar zijn.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een doelgroepanalyses of het onderzoek naar voorschoolse voorzieningen in Amsterdam, neem dan contact op met Inez Berends (i.berends@piresearch.nl).


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.