MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Binnen de maatschappelijke opvang wordt er gebruik gemaakt van het competentiegericht begeleiden. De begeleiding is erop gericht samen met de cliënt al aanwezige competenties te versterken en in te zetten. Het aanleren van vaardigheden waaraan de cliënt behoefte heeft, aansluitend op de taken waar de cliënt voor komt te staan, staat centraal. Binnen het competentiegericht begeleiden wordt er gewerkt vanuit een samenwerkingsrelatie met de cliënt. Een relatie die zich kenmerkt door een respectvolle benadering van de cliënt, waarbij zijn behoeften en wensen worden gehoord en serieus genomen. Samen met de cliënt werken aan het opbouwen en activeren van een (in)formeel steunend netwerk.  

In de begeleiding staan vier pijlers centraal: 

Bejegening

cliënt

Proactief

Werken

Perspectief

Bieden

Netwerk

Betrekken

Het boek Competentiegericht Begeleiden van kwetsbare mensen is te bestellen bij SWP: http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1818&mcat=1#.VS-0PNLtmko

PI Research ondersteunt organisaties  en teams bij het implementeren van het competentiegericht begeleiden. Een traject op maat, gericht op zowel organisatie- als op team/medewerkerniveau.  Traject kan uit verschillende onderdelen bestaan afhankelijk van de wens van de organisatie en het uiteindelijke doel van het traject. Vaste onderdelen zijn voorbereidende cursusdagen met het middenkader en training en coaching van de teams(zie hieronder). Daarnaast is het mogelijk aandachtsfunctionarissen (een of twee senioren uit een team) op te leiden voor de borging binnen de teams en internetrainers te scholen zodat de organisatie zelf nieuwe medewerkers kan opleiden in de basis van het competentiegericht werken.  Ook kan er scholing plaatsvinden op thema’s. Voor de maatschappelijk opvang is bijvoorbeeld een aanvullende training ontwikkeld omgaan met crisis en incidenten, specifiek gericht op het de-escalerend handelen en het werken met en versterken van zelfstandige – zelfsturende teams.

Cursus voor het middenkader

Het ontwikkelen en implementeren van competentiegerichte ondersteuning op de eigen locatie staat in deze cursus centraal. Naast kennismaking met het competentiegericht begeleiden is er aandacht voor competentiegerichte begeleiding en aansturing van medewerkers en voor implementatie en kwaliteitsbewaking op de korte en lange termijn.  Er wordt een blauwdruk voor de eigen organisatie ontwikkeld. Tijdens worden concrete handvatten aangereikt om de doorontwikkeling binnen de eigen organisatie handen en voeten te geven.

Vorm: open inschrijving en incompany

Duur: 4 dagen

Kosten: op aanvraag

Contactpersoon: m.haspels@piresearch.nl 

Uw werkwijze onderzocht (SWOT)

Om het competentiegericht begeleiden te implementeren wordt aangesloten bij de krachten van de organisatie, de teams. Een sterkte- zwakte analyse is hierbij een krachtig hulpmiddel, waarbij een analyse wordt gedaan van de kwaliteit van het methodisch handelen van een team en vormt veelal de start van het traject.  Op verschillende wijzen, onder ander door een uitgebreid bezoek aan de locatie, wordt er informatie verzameld om tot een analyse te komen. De sterkte zwakte analyse resulteert in een verslag van de bevindingen en aanbevelingen. Dit vormt een stevige basis voor de start van het implementeren van het competentiegericht begeleiden.

Vorm: incompany

Kosten:op aanvraag

Contactpersoon: m.haspels@piresearch.nl

Basistraining voor teams

Door middel van de basistraining wordt een team als geheel opgeleid in de basis van het competentiegericht begeleiden. PI Research biedt een basistraining op maat. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen, het niveau van het team en de prioritering door het management.  Tussen de trainingsdagen door  gaan de cursisten aan de slag  met de aangereikte onderdelen.

Aantal personen:maximaal 12 uitvoerend medewerkers (bij meer deelnemers een extra trainer nodig)

Duur: 4 dagen

Kosten: op aanvraag

Contactpersoon: m.haspels@piresearch.nl


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.