SWPBS

SWPBS is een van oorsprong Amerikaanse, schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.De aanpak sluit goed aan bij de ontwikkelingen van Passend onderwijs.

Het doel van SWPBS is om de leerprestaties te verbeteren door vanuit gedeelde waarden een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt onder meer gerealiseerd doordat het schoolteam haar verwachtingen ten aanzien van gedrag in en om de school expliciet maakt en deze actief aan de kinderen leert. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal en lerenbevorderend gedrag door alle medewerkers van de school systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen.

Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken. De leerlingen die meer nodig hebben om ditzelfde doel te bereiken worden vroegtijdig gesignaleerd doordat de school systematisch data verzamelt over gedrag. Waar nodig zet de school aanvullende interventies in, op school en bij de ketenpartners in zorg.

Hierbij zijn de lijnen met de zorg kort en sluiten de interventies aan bij de wijze waarop in en om school met de leerlingen wordt gewerkt. Ook de ouders zijn partner in het expliciteren, aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag. Bij de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in deze begeleiding. 

Een interview met de grondlegger van SWPBS, Annemieke Golly, vindt u hier

Voor meer informatie gaat u naar www.swpbs.nl

Voor de geplande SWPBS trainingen klikt u hier


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.