SOCIALE WIJKTEAMS

Werk jij als professional in een wijkteam? Bekijk dan de online toolbox!

Vragen over opvoeding, seks en relaties of de aanpak van problematisch gedrag: iedereen die in een wijkteam werkt met jeugd en gezin vindt in de online toolbox Wijkteams Werken met Jeugd een handig overzicht van praktische hulpmiddelen. Deze website telt inmiddels ruim 60 tools van PI Research, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Van Montfoort en Praktikon.

Nieuw op de website zijn de opvoedingstools voor ouders, ontwikkeld door PI Research. Je vindt onder andere tips voor het maken van een effectief beloningssysteem en do’s en don’ts bij het stellen van grenzen aan je kind.

www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl

Het APK-model

“Wij voeren voor elk merk en type burger een APK uit. APK samen met u en uw netwerk, onder het genot van een kop koffie”

Afgelopen jaren is de kennis over ‘wat werkt’ in de zorg,enorm toegenomen. Het is de uitdaging om deze kennis mee te nemen in de transformatie naar een dienstverlening aan burgers die uitgaat van wederkerigheid, eigen kracht en gezamenlijk oplossingen zoeken.

PI Research introduceert het APK-model. Een analyse- en interventiemodel om samen met de burger te onderzoeken welke eigen krachten hij/zij kan benutten op het gewenste doel te bereiken en welke onder-steuning vanuit het eigen netwerk, eventueel de partners in de wijk en/of professionele hulpverlening daarbij ingezet kan worden.

Het APK-model staat voor:

 • Aansluiten bij de burger – vraagverheldering - komen tot een gezamenlijk doel
 • Analyse van de situatie van de burger in zijn/haar netwerk. Welke krachten en kwetsbaarheden spelen een rol bij het bereiken van het doel: nu en in de toekomst?
 • Prioritering. Op welke factoren dient de ondersteuning zich te richten? Hoe kan met een zo licht mogelijke ondersteuning zoveel mogelijk worden bereikt (matched care).
 • Keuze van het arrangement. Welke vorm van ondersteuning is het meest effectief en kan de gemeente bieden?

Dit analyse- en interventiemodel voor op de keukentafel is één van de onderdelen die zijn in te zetten bij het methodisch handelen door de sociale wijkteams.

PI Research draagt bij aan de ontwikkeling van de sociale wijkteams middels het verrichten van onderzoek (doelgroepanalyse van de wijk/regio), het opleiden van professionals in het uitvoeren van effectieve ondersteuning en het trainen van teams in het methodisch werken, waaronder oplossingsgerichte gesprekstechnieken. 

Professionalisering sociale wijkteams

Start (2 dagen)
 

 • effectieve gespreksvoering met de burger, zijn gezin, zijn netwerk (het keukentafelgesprek)
 • toepassing van het APK-model samen met de burger;
 • organiseren van en ondersteunen bij netwerkbijeenkomsten;

 

Veranderfase 

 • ondersteunen van de burger: vergroten zelfsturing en probleemoplossingsvaardigheden (1 dag)
 • ondersteunen van ouders: vergroten van opvoedvaardigheden voor kinderen (2 dagen)
 • ondersteunen van ouders: vergroten van opvoedvaardigheden voor jongeren (2 dagen)
 •  

Methodisch werken vanuit een sociaal wijkzorgteam 

 • Zorg dicht bij de burger
 • Regie bij de burger
 • Empowerment: gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid 

 Afgelopen jaren is de kennis over ‘wat werkt’ in de zorg enorm toegenomen. Het is de uitdaging om deze kennis mee te nemen in de transformatie naar een dienstverlening aan burgers die uitgaat van wederkerigheid, eigen kracht en gezamenlijk oplossingen zoeken. PI Research biedt verschillende workshops voor wijkteammedewerkers welke hen vaardigheden, handvatten en motiverende werkvormen geeft om met de burger aan de slag te gaan. De inhoud van de workshops worden verder afgestemd op de specifieke vraag van de teams.

Workshop Vraagverheldering (2 dagdelen)

  

Aansluiten bij de vragen van de burger is het uitgangspunt. Zonder een duidelijke vraag is het een ingewikkelde klus om als wijkteam optimaal aan te sluiten. Maar wat als de burger zijn vraag niet helder heeft, de vraag beperkt is of dat de verwachtingen van de burger ten aanzien van het wijkteam niet realistisch zijn? Daarbij zit vaak achter de vraag de daadwerkelijke vraag en is eerst informatie nodig om deze te achterhalen.

 Vraagverheldering is dus van essentieel belang om stappen te ondernemen die aansluiten bij de belevingswereld en motivatie van de burger. Het klinkt simpel, maar onze ‘hulpverlenersdrive’ en eagerness om mensen te helpen maakt dat we soms sneller gaan dan de burger zelf en aan de slag gaan met vraagstukken die niet altijd door de burger zelf  omarmd worden. 

Tijdens de twee workshops “Vraagverheldering” komen verschillende technieken aan bod die u in staat stellen de burger te ondersteunen bij het formuleren van de daadwerkelijke vraag, het vertrekpunt voor eventuele verdere ondersteuning. Het gaat hier om technieken die de hulpverlener tijdens het eerste gesprek kan inzetten om zowel zicht te krijgen op de huidige stand van zaken als technieken die helpen de wensen van de burger om te zetten naar een duidelijk vraagstuk – het doel waarop verder geborduurd kan worden. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan strategieën om aan te sluiten bij de motivatie van de burger. Want wat als u signaleert wat noodzakelijk is, maar de burger zelf dit nog niet ervaart? In plaats van de burger te overtuigen moeten andere strategieën worden ingezet om de burger een stap voorwaarts te laten zetten.

Workshop Coachen versus hulpverlenen (2 dagdelen)

Hoog in het vaandel staat de regie van de burger. Mensen zelf autonoom laten functioneren en de regie laten hebben over hun eigen leven. Dit geeft de mens zelfvertrouwen en vergroot het zelfbeeld.

De andere kant van de medaille is snel en efficiënt werken en op de korte termijn werkt het vaak het meest effectief om zaken even snel voor de burger te regelen en zaken over te nemen.

Hoe ga je om met dit spanningsveld, wanneer kies je voor coachen dan wel zorgverlenen (en overnemen)? Welke ondersteuningsstijl hanteer je zodat de burger hier zo goed mogelijk van profiteren kan (niet overvraagd maar ook niet ondervraagd wordt)?  

Tijdens de workshops staat het doelgericht inzetten van ondersteuningsstijlen centraal. Verschillende ondersteuningsstijlen passeren de revue, waarbij de deelnemers bewust worden van de eigen voorkeursstijl en de puzzel gelegd wordt wanneer welke stijl nu het meest passend is om het beoogde doel te bereiken. 

Bij opleiding, implementatie en onderzoek worden leidinggevenden en stafmedewerkers van de organisatie nauw betrokken, zodat verankering van de nieuwe methodiek wordt gewaarborgd. Daarnaast kan PI Research een bijdrage leveren aan het beschrijven van de werkwijze in een organisatie.

Workshop Contextgericht werken – mantelzorgers (2 dagdelen)

De burger komt met een vraag en wij hebben een opdracht om zoveel mogelijk in te zetten op mantelzorgers. Samen met de burger zijn/haar netwerk  in kaart brengen op een niet bedreigende manier om vanuit hier te kijken naar mogelijkheden is een vereiste. Wanneer het netwerk inzichtelijk is kan vanuit daar de stap tot een gericht plan gemaakt worden om de context van de burger te benutten bij het realiseren van doelen zonder deze te overvragen. 

Tijdens de workshops worden verschillende werkvormen aangereikt om samen met de burger het netwerk in kaart te brengen. Afhankelijk van de burger kan gekeken worden welke werkvorm het meest aansluit.

Daarbij wordt stil gestaan bij verschillende interventies die kunnen worden ingezet met als doel het netwerk:

 • uit te breiden
 • (opnieuw) te activeren 
 • te benutten voor een specifiek vraagstuk

Workshop Omgaan met stagnatie (2 dagdelen)

 ‘Zonder wrijving geen glans’. Het klinkt eenvoudig, maar als hulpverlener hebben we soms toch de neiging weerstanden die we tijdens trajecten signaleren als onprettig en lastig te ervaren.  ‘De cliënt wil niet’, ‘Zij doet het expres’, ‘Hij heeft er geen zin in’, zijn gedachtes die de overhand kunnen nemen, en leidend kunnen zijn voor de strategie die we kiezen. Een strategie die soms haaks staat op het resultaat dat we graag wensen: de hakken gaan nog meer in het zand in plaats van dat de burger in beweging komt. 

Tijdens de workshops ‘omgaan met stagnatie’, staan we stil bij de oorzaken van de verschillende vormen van stagnatie die je tijdens een traject kan tegenkomen. Er wordt zowel stil gestaan bij wat je kunt doen om de kans op weerstanden te verkleinen (o.a. opbouwen van een werkrelatie – creëren van een veilig klimaat – formuleren van duidelijke verwachtingen), als hoe ermee om te gaan in het moment dat u een weerstand ervaart (meegaan in de beweging). Dit alles met als doel om de burger (weer) in beweging te krijgen, en de kans op een succesvol traject te vergoten.

Workshop analyse- interventiemodel (3 dagdelen) 

PI Research introduceert het APK-model. Een analyse- en interventie-model om samen met de burger te onderzoeken welke eigen krachten hij/zij kan benutten om het gewenste doel te bereiken en welke ondersteuning vanuit het eigen netwerk, eventueel de partners in de wijk en/ of professionele hulpverlening daarbij ingezet kan worden.

Het APK-model staat voor:

 • Analyse van de situatie van de burger in zijn/haar netwerk. Welke krachten en kwetsbaarheden spelen een rol bij het bereiken van het doel: nu en in de toekomst?
 • Prioritering. Op welke factoren dient de ondersteuning zich te richten? Hoe kan met zo licht mogelijke ondersteuning zoveel mogelijk worden bereikt (matched care).
 • Keuze van het arrangement. Welke vorm van ondersteuning is het meest effectief en kan de gemeente bieden?
 • Dit analyse- en interventiemodel voor op de keukentafel is één van de onderdelen die ingezet kan worden bij het methodisch handelen door sociale wijkteams.

Tijdens de workshops maken de deelnemers kennis met het APK-model en krijgen zij handvatten hoe hier samen met de burger invulling aan te geven,  zodat, op basis van het beoogde doel, één plan geformuleerd wordt waarbij rekening gehouden wordt met wat de burger hierin zelf kan bereiken en op welke gebieden anderen ondersteuning kunnen bieden.

Workshop Versterken van de burger (3 dagdelen)  

Niet alleen oog voor het oplossen van praktische zaken, ook het aanleren en/of het versterken van sociale- probleemoplossende vaardigheden kan een burger helpen om uiteindelijk zo zelfredzaam mogelijk te zijn.  

Soms maakt een gebrek aan sociale- en probleemoplossingsvaardigheden het voor de burger lastig bepaalde situaties tot een gewenst resultaat te brengen (voorbeeld: de burger heeft wel steunende netwerkcontacten maar durft hen niet om hulp te vragen). Om zoveel als mogelijk regie bij de burger te houden is het van belang om goed te kijken in hoeverre de burger gebaat is bij het uitbreiden van sociale- en probleemoplossingsvaardigheden, zodat het hem/haar in de toekomst beter lukt om met lastige situaties om te gaan.Bij het aanleren van nieuwe vaardigheden is het van groot belang dat de burger voldoende handvatten krijgt om de nieuwe strategie in het dagelijks leven toe te passen. Immers, wanneer het nieuwe gedrag van de burger door zijn omgeving positief wordt ontvangen, is de kans groot dat hij dit gedrag vaker laat zien. Kortom, het is de taak van de hulpverlener om een set-up for succes te creëren.  DOEN in plaats van PRATEN is hierbij ons motto!  

Tijdens de workshops staan het oefenen met verschillende technieken om (nieuwe) vaardigheden aan te leren en/of te versterken centraal. Daarnaast worden verschillende actieve werkvormen behandeld die de hulpverlener tijdens het werken met de burger kan inzetten om te werken aan het vergroten van het probleemoplossendvermogen.

Klik hier voor de powerpoint presentatie: methodisch werken in sociale wijkteams

Contactpersoon: Marianne Haspels: m.haspels@piresearch.nl


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.