onderwijszorgarrangementen
logo

De afname leidt daarnaast tot een foutenanalyse, die inzicht geeft in de deelvaardigheden en spellingcategorieën waar de leerling nog moeite mee heeft. De uitkomsten van het dictee leiden daarmee direct tot concrete handelingsadviezen voor professionals. Tot slot is het PI-dictee een van de instrumenten uit het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’, dat landelijk gebruikt wordt voor de signalering en begeleiding van leerlingen met leesproblemen. Kortom, het PI-dictee is niet meer weg te denken als meetinstrument in het basisonderwijs.

Op sommige scholen, met name in het Speciaal Basisonderwijs, maakt het PI-dictee deel uit van het leerlingonderwijsvolgsysteem. Vaker wordt de toets gebruikt voor verdieping van de diagnostiek en voor de begeleiding van leerlingen waarvan men vermoedt dat sprake is van een (specifiek) spellingprobleem of van dyslexie. 
Het PI-dictee vormt bij uitstek het gereedschap van de leesspecialist, de Remedial Teacher, Intern Begeleider en de orthopedagoog/schoolpsycholoog die zich bezig houdt met de signalering en begeleiding van lees- en spellingszwakke leerlingen.

De toets brengt helder in kaart welke spellingcategorieën al wel en welke nog niet worden beheerst. En biedt daarmee directe aanknopingspunten voor de remediering van het spellingprobleem.

Het PI-dictee is recent inhoudelijk gemoderniseerd en opnieuw gevalideerd en genormeerd. Uitgeverij Boom brengt deze hernieuwde versie van het PI-dictee uit in het voorjaar van 2019.

meer weten?
Inez Berends
0643376281