PI Research 2023 (wrapped)

Met 30 collega’s van PI Research en talloze collega’s uit de jeugdhulp, het onderwijs en de maatschappelijke opvang werkten we samen aan onze missie: dat zoveel mogelijk kinderen, gezinnen en kwetsbare volwassenen in Nederland zo effectief mogelijke hulp en begeleiding krijgen.
Klik hier voor PI Research 2023 wrapped

JEUGDHULP

Persoonlijke betrokkenheid, specifieke deskundigheid en een positieve focus op de mogelijkheden van elk kind. Daar gaat het in de jeugdhulp om.

(SPECIAAL) ONDERWIJS

PI Research verricht onderzoek en traint professionals in de uitvoering van effectieve gedragsinterventies en competentiegericht werken.

COMPETENTIE GERICHT WERKEN

Eigen kracht en specifieke kansen van gezinnen en hun sociale omgeving worden benut. Competentie gericht werken vormt de basis van onze interventies.

ONDERZOEK
Mogelijkheden en samenwerking

Onderzoek is onmisbaar om te weten of de begeleiding en behandeling die kinderen, jongeren en hun ouders krijgen ook daadwerkelijk leidt tot het beoogde resultaat.

Cliënten, financiers, media en de politiek stellen terecht vragen als: Wat leveren al die programma's en interventies feitelijk op? Betaalt de investering in een nieuwe behandelmethode zich terug? Hoe verloopt de communicatie tussen instellingen, tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverlener en cliënt? Hoe monitoren we het proces en de uitkomsten van de hulpverlening?
Deze vragen kan PI Research voor u beantwoorden. 

meer weten?

PI Research informeert u graag over actuele ontwikkelingen. Interesse? Meld u aan voor een van onze gratis nieuwsbrieven...

OVER PI RESEARCH

Kenmerkend voor de dienstverlening en de inzet van PI Research is:

 • focus op ontwikkeling van kinderen
 • (door)ontwikkeling van competentiegerichte hulpverleningsvormen en implementatie van effectieve methodieken in de jeugdzorg en onderwijs
 • borging door kwaliteitsverbetering en professionalisering
 • koppeling van praktijk en theorie
 • maatwerk
 • effectieve interventies
 • praktijkgericht onderzoek
 • monitoringsystemen
MEER OVER PI RESEARCH

Met onze producten versterken we de professionaliteit, kwaliteit en effectiviteit van professionals en organisaties. Hierbij verbinden we theorie met praktijk. Nieuwe kennis over 'wat werkt voor wie' vertalen we in bruikbare methoden; en omgekeerd gebruiken we de evaluatie van methodieken bij het ontwikkelen van nieuwe kennis.

Transformatie in de jeugdhulp, het onderwijs en het sociale domein vragen om:

 • meer regie bij de cliënt/zorgvrager
 • regionalisering en decentralisatie
 • innovatie en kostenefficiëntie

Daarnaast is de opkomst van evidence based werken in het onderwijs en het bestendigen van deze methodiek in het brede veld van de jeugdhulp duidelijk zichtbaar.

Daarom zet PI Research voor opdrachtgevers en samenwerkingspartners in op:

 • ontwikkelen van methodieken voor onder andere de pleegzorg en sociale wijkteams;
 • doorontwikkelen van e-health en kwaliteitsborging;
 • verankeren van kennis binnen onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden.
VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

Visie
PI Research doet onderzoek, ontwikkelt competentiegerichte hulpverleningsvormen en implementeert effectieve methodieken in zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.

Missie
PI Research ondersteunt organisaties voor jeugdzorg en onderwijs bij het realiseren van kwalitatief hoogstaande, efficiënte en effectieve zorg.

Kernwaarden
De kernwaarden van waaruit PI Research werkt en wil werken zijn:

 • professionaliteit
 • kwaliteit
 • betrouwbaarheid
SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN

Veel onderzoek- en ontwikkelprojecten voert PI Research zelfstandig uit. Wanneer samenwerking meerwaarde heeft, gaan we allianties aan met collega-instituten.

We werken nauw samen met verschillende universiteiten. En door ons brede werkterrein participeren we in diverse kennisnetwerken. In het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) bevorderen we een innovatieve meet- en verbetercultuur in de jeugdhulp. Als dochterorganisatie van het academische centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Levvel ontwikkelen we nieuwe interventies voor de jeugd-ggz en het speciaal onderwijs. Tenslotte huisvesten we het kenniscentrum School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en het kenniscentrum Parent Management Training Oregon (PMTO).

KWALITEITSBELEID

PI Research streeft naar een optimale dienstverlening en voert een actief kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt daarbij is het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De waardering van klanten wordt onder meer gemeten met hulp van evaluatieformulieren van trainingen en onderzoektrajecten. 

PI Research is ingeschreven in het register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Onze trainingen en opleidingen zijn derhalve vrijgesteld van BTW.

KLACHTENPROCEDURE

Op alle offertes en aanbiedingen van PI Research én op overeenkomsten met PI Research zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Voor het geval er klachten zijn, wordt een klachtenprocedure gevolgd.