INTEGRATIEF OPVOEDEN: ‘EEN PRAKTISCH EN RELATIVEREND BOEK’

Integratief opvoeden is een boek met specifieke opvoedstrategieën voor opvoeders van chronisch getraumatiseerde kinderen. Deze opvoedstrategieën zijn te gebruiken door ouders/pleegouders, familieleden en anderen die een kind verzorgen dat gehechtheidstrauma heeft meegemaakt. Ook kan het boek gebruikt worden door therapeuten om een behandeling te ondersteunen, waarbij EMDR en gezinstherapie wordt geïntegreerd (zoals IGT-K).

meer lezen
JEUGDHULP

Persoonlijke betrokkenheid, specifieke deskundigheid en een positieve focus op de mogelijkheden van elk kind. Daar gaat het in de jeugdhulp om.

(SPECIAAL) ONDERWIJS

PI Research verricht onderzoek en traint professionals in de uitvoering van effectieve gedragsinterventies en competentiegericht werken.

COMPETENTIE GERICHT WERKEN

Eigen kracht en specifieke kansen van kinderen en hun sociale omgeving worden benut. Trainen van vaardigheden in CGW is één van onze kernactiviteiten.

ONDERZOEK
Mogelijkheden en samenwerking

Onderzoek is onmisbaar om te weten of de begeleiding en behandeling die kinderen, jongeren en hun ouders krijgen ook daadwerkelijk leidt tot het beoogde resultaat.

Cliënten, financiers, media en de politiek stellen terecht vragen als: Wat leveren al die programma's en interventies feitelijk op? Betaalt de investering in een nieuwe behandelmethode zich terug? Hoe verloopt de communicatie tussen instellingen, tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverlener en cliënt? Hoe monitoren we het proces en de uitkomsten van de hulpverlening?
Deze vragen kan PI Research voor u beantwoorden. 

meer weten?

PI Research informeert u graag over actuele ontwikkelingen. Interesse? Meld u aan voor een van onze gratis nieuwsbrieven...

OVER PI RESEARCH
onderscheidend en probleemoplossend

De expertise van PI Research is gericht op de kwaliteitsverbetering en het professionaliseren van jeugdhulp, (speciaal) onderwijs en maatschappelijke opvang. Een kracht van PI Research is, ook in een veranderende omgeving, kwalitatief hoogwaardige interventie- en assessmentmethoden te ontwikkelen, te onderzoeken en te implementeren.

Kenmerkend voor de dienstverlening en de inzet van PI Research is:

 • focus op ontwikkeling van kinderen
 • (door)ontwikkeling van competentiegericht hulpverleningsvormen en implementatie van effectieve methodieken in de jeugdzorg en onderwijs
 • borging door kwaliteitsverbetering en professionalisering
 • koppeling van praktijk en theorie
 • maatwerk
 • effectieve interventies
 • praktijkgericht onderzoek
 • monitoringsystemen
MEER OVER PI RESEARCH

Met onze producten versterken we de professionaliteit, kwaliteit en effectiviteit van professionals en organisaties. Hierbij verbinden we theorie met praktijk. Nieuwe kennis over 'wat werkt voor wie' vertalen we in bruikbare methoden; en omgekeerd gebruiken we de evaluatie van methodieken bij het ontwikkelen van nieuwe kennis.

Transformatie in de jeugdhulp, het onderwijs en het sociale domein vragen om:

 • meer regie bij de cliënt/zorgvrager
 • regionalisering en decentralisatie
 • innovatie en kostenefficiëntie

Daarnaast is de opkomst van evidence based werken in het onderwijs en het bestendigen van deze methodiek in het brede veld van de jeugdhulp duidelijk zichtbaar.

Daarom zet PI Research voor opdrachtgevers en samenwerkingspartners in op:

 • ontwikkelen van methodieken voor onder andere de pleegzorg en sociale wijkteams;
 • doorontwikkelen van e-health en kwaliteitsborging;
 • verankeren van kennis binnen onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden.
VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

Visie
PI Research doet onderzoek, ontwikkelt competentiegerichte hulpverleningsvormen en implementeert effectieve methodieken in zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.

Missie
PI Research ondersteunt organisaties voor jeugdzorg en onderwijs bij het realiseren van kwalitatief hoogstaande, efficiënte en effectieve zorg.

Kernwaarden
De kernwaarden van waaruit PI Research werkt en wil werken zijn:

 • professionaliteit
 • kwaliteit
 • betrouwbaarheid
SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN

Veel onderzoek- en ontwikkelprojecten voert PI Research zelfstandig uit. Wanneer samenwerking meerwaarde heeft, gaan we allianties aan met collega-instituten.

We werken nauw samen met verschillende universiteiten. En door ons brede werkterrein participeren we in diverse kennisnetwerken. In het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) bevorderen we een innovatieve meet- en verbetercultuur in de jeugdhulp. In PI-7 zetten we ons met zes andere Pedologische instituten in voor de kwaliteitsontwikkeling in het speciaal onderwijs. En als dochterorganisatie van het academische centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule ontwikkelen we nieuwe interventies voor de jeugd-ggz en het speciaal onderwijs. Tenslotte huisvesten we het kenniscentrum School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en het kenniscentrum Parent Management Training Oregon (PMTO).

KWALITEITSBELEID

PI Research streeft naar een optimale dienstverlening en voert een actief kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt daarbij is het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De waardering van klanten wordt onder meer gemeten met hulp van evaluatieformulieren van trainingen en onderzoektrajecten. Voor het geval er klachten zijn, wordt een klachtenprocedure gevolgd.

PI Research is ingeschreven in het register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Onze trainingen en opleidingen zijn derhalve vrijgesteld van BTW.

GEACCREDITEERDE TRAININGEN

1. PMTO
SKJ

SKJ200228 Licentieverlenging PMTO therapeut. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 51 punten.

SKJ200241 PMTO 12 tot 15 jaar. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 14 punten.

SKJ200243 Opleiding tot PMTO therapeut.Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 172 punten.

PE-Online

ID 368911 Nascholing opleiding tot PMTO therapeut. Deze training is geaccrediteerd bij PE-Online. Punten: K&J/OG herregistratie: 100 - K&J/OG opleiding  behandeling: 25 - K&J/OG opleiding  diagnostiek: 12.50 - K&J/OG opleiding  overige taken: 12.50 

2. Tools4U
SKJ

SKJ200306 Tools4U 7-daagse opleiding. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 56 punten.

SKJ206299 Tools4U zesdaagse opleiding. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 53 punten.

SKJ206306 Tools4U zesdaagse opleiding. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 53 punten.

SKJ206465 Scholing seksueel grensoverschrijdend gedrag voor Tools4U trainers. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 9.75 punten

3. TACt
SKJ

SKJ200308 TACt regulier vijf dagen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 51 punten.

SKJ201959 Gecombineerde TACt en Tools4U Supervisie. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 9.50 punten.

SKJ204209 TACt Plus 2 dagen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 19.50 punten.

4. Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag
SKJ

SKJ202653 Geweldloos Verzet residentieel 2 dagen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 13 punten.

SKJ202995 Geweldloos Verzet residentieel 4 supervisiebijeenkomsten. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 12 punten.

SKJ200601 Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet ambulante setting. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 38 punten.

SKJ203799 Geweldloos Verzet Sleutelfiguren, 2 daagse. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 19.25 punten.

SKJ204126 Geweldloos Verzet residentieel per module: 2 dagen en 4 supervisies. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 38 punten.

PE-Online

ID 322734 Nascholing nieuwe autoriteit en geweldloos verzet: Opleiding Interne trainer. Deze training is geaccrediteerd bij PE-online. Punten: K&J/OG herregistratie: 18 - K&J/OG opleiding – behandeling: 9

5. Competentiegericht Werken
SKJ

SKJ200366 Competentiegericht Werken in gezinnen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 15.50 punten.

SKJ200621 Competentiegericht Werken driedaagse basiscursus. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 23 punten.

SKJ202655 Competentiegericht Werken residentieel 2 dagen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 13 punten.

SKJ202657 Competentiegericht Werken supervisiebijeenkomsten. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 9 punten.

SKJ201630 Verdiepingsdag CGW. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 6.50 punten.

SKJ205368 Bijscholingsdag Competentiegericht Werken 2020. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 6.50 punten.

PE-Online

ID 307333 Basistraining Competentiegericht Werken 2 dagdelen. Deze training is geaccrediteerd bij PE-Online voor 17.50 punten.

ID 370598 GAIA Cursus Basistraining Competentiegericht Werken. Deze training is geaccrediteerd bij PE-Online. Punten: Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen: 31 - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk: 31 - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen: 31 - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker: 31

6. Competentiegerichte Hulpverlening en Management 

PE-Online

ID 391360 Nascholing Competentie Gerichte Hulpverlening en Management. Deze training is geaccrediteerd bij PE-Online. Punten: K&J/OG herregistratie: 30 - K&J/OG opleiding  behandeling: 6 - K&J/OG opleiding – diagnostiek: 5 - K&J/OG opleiding  overige taken: 4

 

7. Opleiding tot Relationeel Gezinstherapeut
SKJ

SKJ200472 Opleiding tot Relationeel Gezinstherapeut. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 148 punten.

SKJ200373 Licentieverlenging Relationeel Gezinstherapeut. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 7 punten.

8. Gezin Centraal
SKJ

SKJ203793 Gezin Centraal 4 daagse Follow-up training. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 20 punten.

SKJ202658 Gezin Centraal basistraining - 5 dagen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 37.50 punten.

SKJ204049 Gezin Centraal basistraining - 6 dagen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 45 punten.

SKJ205258 Verkorte basistraining Gezin Centraal (4 dagen). Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 31 punten.

9. Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen
SKJ

SKJ201721 LIJ en LVB. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 9.75 punten.

SKJ204624 LIJ. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 25.50 punten.

SKJ204294 LIJ en LVB voor coördinatoren taakstraffen. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 7 punten.

SKJ202502 LIJ en LVB dagdeel voor Gedragswetenschappers. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 6 punten.

SKJ203983 LIJ Opfriscursus. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 7.50 punten.

10. 3x groei
SKJ

SKJ201141 Opleiding 3x groei De Oudertraining. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 24 punten.

11. Tools4School
SKJ

SKJ202648 Tools4School opleidingsdag voor Tools4U trainers. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 9.75 punten.

SKJ206464 Tools4School opleidingsdag voor Tools4U trainers. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 9.75 punten.

12. Overige opleidingen
SKJ

SKJ204760 Trianing Jeugd en Seksualiteit. Deze training is geaccrediteerd bij SKJ voor 12 punten