Jeugdhulp

Persoonlijke betrokkenheid, specifieke deskundigheid en een positieve focus op de mogelijkheden van elk kind. Daar gaat het in de jeugdhulp om.

PMTO

Parent Management Training Oregon (PMTO) is een ambulante mediatie-behandeling voor ouders en pleegouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 4-12 jaar. PMTO is voor deze doelgroep een van de best onderzochte interventies. Zowel in de Verenigde Staten als in Noorwegen en IJsland is de behandeling effectief gebleken in vergelijking met (random toegewezen) controlegroepen. Er zijn ook instellingen die PMTO aanbieden voor ouders van kinderen tussen de 4 en 15 jaar, en PMTO aanbieden in groepsverband.

meer lezen
TOOLS4U

De Tools4U training is voor jongeren van 12 tot 23 jaar die één of meer delicten hebben gepleegd en heeft als doel de kans op delictherhaling te verminderen. De training richt zich op de cognitieve en sociale vaardigheidstekorten van de jongere die een rol hebben gespeeld bij de delictpleging, en het versterken van de protectieve vaardigheden.
De training kent een variant waarbij ook de ouders een actieve rol spelen: Tools4U Plus. Klik hier voor het bestand met gecertificeerde Tools4U trainers.

meer lezen
TACT

TACt is een individuele training voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. De TACt kent 2 varianten: TACt regulier (IQ>85) en TACt Plus (IQ tussen 50 en 85). Klik hier voor het bestand met gecertificeerde TACt trainers.

meer lezen
RELATIONELE GEZINSTHERAPIE

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstige) gedragsproblemen (waaronder het plegen van delicten) en hun gezinnen en heeft als doel het functioneren van de jongere en het gezin te verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag te verkleinen.

Klik hier voor de RGT website: 
https://relationele-gezinstherapie.nl/

meer lezen
ALLES KIDZZZ

Alles Kidzzz is een bewezen effectieve individuele training voor kinderen van 9 tot 12 jaar, die vaak boos zijn en veel ruzie hebben op school. De training heeft als doel het kind sterker te maken in sociaal gedrag en zelfcontrole. Hierdoor verminderen de ruzies en boosheid.

meer lezen
GEZIN CENTRAAL

Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin waarbij sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Het doel van de interventie is herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast van gezinnen door concrete, aantoonbare en duurzame gedragsverbetering. Gezin Centraal helpt gezinnen de regie over hun leven te hervinden en te behouden. Het is een gezinsgecentreerde vorm van ambulante gezinshulpverlening. De hulp wordt zoveel mogelijk in de dagelijkse leefomgeving van het gezin vormgegeven.

meer lezen
VERBINDEND GEZAG & GEWELDLOOS VERZET

Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet is bedoeld voor gezinnen waar de kinderen de baas in huis zijn of worden en ouders, leerkrachten en ook hulpverleners zich toenemend machteloos (gaan) voelen en ouders zich niet meer veilig voelen. 
®Verbindend Gezag, geregistreerd merk door www.lorentzhuis.nl.

meer lezen
SPACE

SPACE: Voor professionals die werken met kinderen met angst- of dwangklachten, en hun gezinnen.

Kenniscentrum SPACE-NL is feestelijk gelanceerd!

Het kenniscentrum SPACE-NL is woensdag 13 maart gelanceerd in aanwezigheid van Eli Lebowitz, de ontwikkelaar van SPACE  en Yaara Shimshoni.

Driedaags bezoek Eli Lebowitz en Yaara Shimshoni

Tweedaagse workshop SPACE
In de workshop werden de cursisten door ELi Lebowitz en Yaara Shimshoni getraind in de basisprincipes van SPACE en aan de de hand van casuspresentaties, video voorbeelden en rollenspellen passeerden de verschillende componenten en interventies van SPACE de revue.

Enkele opmerkingen van cursisten: De inhoud was ijzersterk! Zeer leerzaam en inspirerend. De praktische toepassing. Veel praktijkvoorbeelden en 'taal' richting gezinnen. Wat een mooie methode!

Symposium
Het symposium werd geopend door Eli Lebowitz. Hij gaf een presentatie over de principes en de onderbouwing van SPACE.
Kik hier voor zijn presentatie

Gevolgd door onderzoek naar SPACE en dwang (Levvel) en SPACE en sociale angst (Universiteit van Leiden).
Klik hier voor meer informatie

Twee ouderparen namen ons mee in hun ervaringen met SPACE. Hun verhalen maakten dat de theorie praktijk werd en je voelde hoe een interventie kan bijdragen aan een leefbaar bestaan voor een gezin

Afgesloten werd met een plenaire supervisie door Eli Lebowitz en Yaara Shimshoni. 

Enkele opmerkingen van aanwezigen: Interessante mix van theorie en praktijk in het programma. Heftige en ontroerende casuïstiek door ouders. Ik b
en sterk verder geïnspireerd geraakt... maar ook juist in het volhouden. Mooi de wetenschappelijke onderbouwing. Het lijkt zo makkelijk .. maar is heel hardwerken, lesje in bescheidenheid en waardering

Vanuit het kenniscentrum kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd bezoek!

Ben je geïnteresseerd om de activiteiten van het kenniscentrum SPACE te ontvangen stuur dan een mail naar info@kenniscentrumspace.nl.

meer lezen
LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTKETEN (LIJ)

Het Landelijk Intrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het LIJ berekent het recidive risico en geeft een profiel van aanwezige beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen.

meer lezen
TRAINING MACCAT

Wilsbekwaamheid beoordelen

Voor veel onderzoekers, clinici en gedragswetenschappers is het onbekend hoe ze precies de wilsbekwaamheid van cliënten moeten beoordelen. Om hen hierbij te ondersteunen is de Mac Arthur Competence Assessment Tool (MacCAT) – een interviewformat - vertaald en aangepast voor Nederlands gebruik. De MacCAT is een instrument waarvoor de meeste wetenschappelijke onderbouwing is en daarmee is het één van de meest gebruikte instrumenten om wilsbekwaamheid vast te stellen. Ook voor kinderen onder de 18 jaar, volwassenen met mentale aandoeningen en ouderen is de MacCAT een betrouwbaar en valide interviewformat (Hein, 2017) wanneer getwijfeld wordt over de wilsbekwaamheid voor een beslissing over behandeling of deelname aan een onderzoek.

Het interviewformat en de handleiding zijn beschikbaar bij de Tijdstroom Uitgeverij (Wilsbekwaamheid in de Medische Praktijk, 2017, Hein I.M., en Hondius A., redactie).

PI Research biedt een training aan over het werken met de MacCAT. Voor meer informatie over deze training kunt u terecht bij:

Rena Eenshuistra: r.eenshuistra@piresearch.nl  of 06-43 37 62 94 of Irma Hein: i.hein@levvel.nl

 

meer lezen
METHODISCH WERKEN IN WIJKTEAMS

Afgelopen jaren is de kennis over ‘wat werkt’ in de zorg enorm toegenomen. Het is de uitdaging om deze kennis mee te nemen in de transformatie naar een dienstverlening aan burgers die uitgaat van wederkerigheid, eigen kracht en gezamenlijk oplossingen zoeken.

meer lezen
SPRINT

SPRINT - Signalering van en PReventieve INTerventie bij gedragsproblemen - is bedoeld voor kinderen uit groep 4 t/m 8 die gedragsproblemen laten zien. Doel is vroegtijdig signaleren en interveniëren om te voorkomen dat het gedrag van deze kinderen zich ontwikkelt tot ernstiger en hardnekkig probleemgedrag.

meer lezen
3X GROEI: OUDERTRAINING

De 3x Groei oudertraining is een kortdurende geprotocolleerde individuele oudertraining voor ouders van kinderen met forse gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

meer lezen
PLEEGZORG BEGELEIDEN IS EEN VAK! EEN METHODIEKHANDLEIDING VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM BINNEN DE PLEEGZORG.

Vanuit de wens om effectiever en uniformer te werken in de pleegzorg, hebben PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de handen in één geslagen om de basismethodiek voor pleegzorgbegeleiding te ontwikkelen en te implementeren, met financiering van Kinderpostzegels. Om de handleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de pleegzorgpraktijk is de handleiding in samenwerking met pleegzorgaanbieders ontwikkeld in 2017. In 2020 heeft een update plaatsgevonden waarin met name meer aandacht is gekomen in de methodiekhandleiding voor eigen kinderen van pleegouders en hoe hier gepaste begeleiding aan kan worden gegeven.

 

meer lezen
PBS IN DE WIJK

PBS IN DE WIJK is bedoeld voor alle kinderen en jongeren in een wijk en voor de volwassenen die met de kinderen en jongeren in contact komen. Organisaties die deelnemen aan PBS IN DE WIJK zijn dan ook organisaties die direct met kinderen en/of jongeren werken, zoals een school, een buurthuis, een speeltuin, een sportvereniging en het welzijnswerk maar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het ambulant jongerenwerk en zelfs een woningbouwcorporatie.

meer lezen
WIJKTEAMS WERKEN MET JEUGD

In de jeugdzorg, jeugd-ggz en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt in de hulp aan jeugdigen, opvoeders en gezinnen én kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn. Door deze kennis centraal beschikbaar te stellen, wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel moeten uitvinden’.

meer lezen
(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken