gedragsproblemen
logo

Bij de start van de behandeling zijn er vaak op verschillende gebieden problemen en zorgen over de jongeren en/of het gezin. Er zijn bijvoorbeeld hoogoplopende conflicten thuis, er kan sprake zijn van contact met politie en ander risicovol gedrag en er kunnen problemen op school zijn. Ouders en jongeren hebben soms al negatieve ervaringen met hulpverlening en andere instanties en hebben weinig hoop dat de situatie beter kan worden.

Hoe werkt het?
De behandeling richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties om zo de gedragsproblemen van de jongere te verminderen en het gezinsfunctioneren te verbeteren. RGT bestaat uit drie fasen. Allereerst werkt de therapeut aan een werkrelatie met de jongere en diens gezin en wordt het gezin gemotiveerd voor verandering. In de tweede fase worden concrete vaardigheden geoefend die zijn toegesneden op het gezin. Veel voorkomende vaardigheden zijn communicatie, probleemoplossen, conflict hantering en opvoedingsvaardigheden voor ouders. Tot slot wordt in de laatste fase de geleerde vaardigheden verbreed en bestendigd. De verbinding met externe hulpbronnen wordt versterkt en er wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Tijdens de behandeling wordt intensief samengewerkt met verwijzers en lokale teams.

Kenmerkend aan Relationele Gezinstherapie is dat er veel wordt geïnvesteerd in het vergroten van motivatie om deel te nemen aan de therapie, het creëren van hoop op verandering en een het werken aan een positieve verbinding tussen de gezinsleden. Er wordt samen met het gezin gekeken hoe zij met elkaar de problemen kunnen oplossen waarbij alle gezinsleden een bijdrage hebben. Juist het werken met het hele gezin blijkt voor blijvend effect te zorgen.

Randvoorwaarden
Voor een goede uitvoering van Relationele Gezinstherapie zijn enkele organisatorische randvoorwaarden bij de instelling noodzakelijk. Allereerst maakt een therapeut onderdeel uit van een team van minimaal vijf (en maximaal acht) therapeuten. Een van deze vijf wordt opgeleid tot supervisor.

Voor de opleiding, supervisie en zelfreflectie moeten de therapeuten door de organisatie gefaciliteerd worden. In tijd en in toegang tot de online database, waarop ook beelden kunnen worden teruggekeken.

OPLEIDINGSEISEN

HBO of WO geschoold én ervaring met het werken met jongeren met externaliserende gedragsproblemen en hun gezinnen.

DUUR/STUDIEBELASTING

Het opleidingstraject bestaat uit 4 blokken van in totaal 10 dagen. Hierin is er veel aandacht voor het toesnijden van de behandeling op de relationele patronen binnen het gezin en de therapeuten krijgen coaching aan de hand van beelden van opgenomen bijeenkomsten. Ook tussen de blokken door krijgen therapeuten van de opleiders feedback op basis van beeldopnames. Therapeuten kunnen na het laatste blok worden uitgenodigd om te certificeren wanneer zij vier feedbacks hebben ontvangen en er op basis van hun reflectie in de database de inschatting is dat zij voldoende de behandeling uitvoeren zoals bedoeld.

Tijdens het opleidingstraject nemen therapeuten deel aan wekelijkse supervisiebijeenkomsten van 2 uur onder leiding van een gelicenceerde supervisor Relationele Gezinstherapie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vanuit het model casuïstiek besproken om uitvoering zoals bedoeld te stimuleren. De supervisor en therapeut gebruiken hierbij het online datasysteem in BergOp waarin de therapeut na iedere sessie reflecteert op eigen handelen en zijn interventies beschrijft. Hierdoor kan de supervisor gericht de voortgang van de behandeling en de groei van de therapeut volgen. Hij gebruikt deze informatie om te bepalen welke gezinnen hij aan bod wilt laten komen tijdens de supervisie en op welke punten het nodig is de therapeut te versterken.

TOETSING

Therapeuten certificeren wanneer zij hebben voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Volgen van de tien opleidingsdagen.
  • Ontvangen van vier schriftelijke feedbacks op basis van video opnamen van behandelsessies.
  • Voldoende modeltrouwe uitvoering op basis van twee certificeringsopnamen.
  • Behandelen van een voldoende aantal gezinnen tijdens het opleidingstraject (het eerste half jaar zeven per week, daarna minimaal vijf gezinnen per week).
  • Volgen van wekelijkse supervisie.
  • Het invullen van sessieformulieren na elke therapiesessie in de database.
  • Een drop-out percentage van maximaal twintig

Therapeuten dienen zich in te leven in de cultuur en situatie van het cliëntsysteem en de nobele intentie achter het gedrag van de gezinsleden te zien. Zij moeten kenmerkende gezinspatronen en relationele patronen analyseren om tot een gezinsthema te komen en een passend en concreet veranderingsplan. Therapeuten moeten beschikken over een variatie aan klinische en didactische vaardigheden om een werkrelatie met alle gezinsleden te creëren, hoop te creëren, negativiteit en beschuldiging te verminderen en relevante vaardigheden aan te leren.

De kwaliteit wordt bewaakt door het gehele pakket van startkwalificaties, opleiding, supervisie/methodische werkbegeleiding, certificering en licentieverlenging. De licentieverlenging is jaarlijks, op basis van deelname aan een dag bijscholing, methodische werkbegeleiding (wekelijks twee uur) en beoordeling van modeltrouwe uitvoering op basis van een video-opname van een behandelsessie in één behandelsessie. Daarnaast moet de therapeut voldoende gezinnen zien (een caseload van minimaal vijf) en een drop-out percentage realiseren van onder de twintig. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbewaking is de voortdurende reflectie aan de hand van de formulieren die na iedere sessie worden ingevuld in de online database en reflectie binnen de groepssupervisie. De supervisor volgt via de online database de voortgang van het gezin en het proces van de therapeut om zo waar nodig effectieve uitvoering te vergroten.

KOSTEN

De kosten voor het opleiden van een therapeut zijn 6.940 euro, voor een supervisor is dit 7.470 euro.

 

KENNISCENTRUM

Het Kenniscentrum Relationele Gezinstherapie, ondergebracht bij PI Research, draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking door middel van opleiding en supervisie.

Het Kenniscentrum Relationele gezinstherapie maakt deel uit van de Bascule. In dat kader wordt aangehaakt bij de CRKBO registratie van de Bascule. Vanwege die registratie zijn trainingen en opleidingen vrijgesteld van omzetbelasting.

Wat is RGT?
meer weten?
Renske van Bemmel
06-24684866