Jeugdhulp (Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken
logo

Om sleutelfiguren handvatten aan te reiken tijdens dit proces heeft PI Research de cursus Competentiegericht Hulpverlening en Management ontwikkeld. Daarnaast is een train-de-trainersopleiding beschikbaar voor de opleiding van interne trainers. Doel hiervan is borging op lange termijn en dat de organisatie zelfstandig nieuwe medewerkers kan opleiding in het competentiegericht werken. Ook is er aanbod met betrekking tot de basistraining voor teams.

CHM VOOR SLEUTELFIGUREN

De cursus is bedoeld voor sleutelfiguren (staf en lijnfunctionarissen) die een bestaand aanbod willen doorontwikkelen aan de hand van het competentiegericht werken en/of sleutelfiguren die een nieuw aanbod op basis hiervan willen ontwikkelen.
Ook is de cursus bedoeld voor sleutelfiguren die niet bekend zijn met het competentiegericht werken en (komen te) werken op een groep waar competentiegericht gewerkt wordt. De cursus heeft een vast curriculum, maar wordt op maat toegesneden voor de situatie en de wensen van de cursisten.
Tijdens de cursus wordt een projectplan geschreven, waarin zowel inhoudelijke en organisatorische keuzes worden gemaakt voor de (door)ontwikkeling van een methodisch aanbod voor de specifieke doelgroep. De sleutelfiguren krijgen gedurende de loop van de cursus feedback op het projectplan en eventuele methodiekonderdelen welke gedurende de cursus ontwikkeld worden. Daarnaast wordt in het projectplan aandacht besteed aan de haalbaarheid van verschillende veranderingen binnen de eigen organisatie en de belasting van de sleutelfiguren bij het tegelijkertijd starten van methodiekontwikkelingstrajecten. Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij de implementatie en borging van methodiek en het competentiegericht aansturen van medewerkers.

Inhoud van de training

 • ontwikkeling methodiek:kennismaking met competentiegericht werken en de diverse methodische onderdelen vertalen naar de doelgroep in de betreffende setting;
 • innovatie: invoering en onderhoud van een nieuwe werkwijze; 
 • aansturing: competentiegericht (bege)leiding geven aan uitvoerende professionals.

Indicatoren

 • kennis van competentiegericht werken 
 • vaardigheden t.a.v. doorontwikkeling/aanscherpen van eigen aanbod 
 • kennis van competentiegericht werken 
 • kennis van programma-ontwikkeling –implementatie en borging 
 • vaardigheden in het opstellen plan van aanpak mbt ontwikkeling – implementatie - borging 
 • kennis van en vaardigheden mbt ontwikkelingsgericht aansturen 
 • product: beschrijving in CGW termen: doelgroep en doelstelling en koppeling naar interventies 
 • product: sterkte- zwakte analyse van methodisch werken van huidig aanbod 
 • product: plan van aanpak: doelstelling mbt diverse methodiekonderdelen (op basis van swot) – te ondernemen acties mbt ontwikkeling – implementatie en borging – prioritering – koppeling aan jaarplan 
 • product: taakgerichte beoordeling van functioneren medewerker (swot) en passende begeleidingsstijl op de verschillende taken

Uitvoering
De training wordt incompany aangeboden.

BASISTRAINING VOOR TEAMS

van

De basistraining wordt voor elke team op maat gemaakt en afhankelijk van het aanbod wordt de training vormgegeven en incompany uitgevoerd.

Basistraining CGW: 8 modules

De eerste 6 modules richten zich op het neerzetten een veilig en stimulerend leefklimaat, module 7 en module 8 zijn gericht op het invulling geven van de individuele begeleiding door de persoonlijk begeleider/mentor. Tijdens de sleutelfigurencursus wordt bepaald welke modules aanbod komen voor welke team.

OPLEIDEN VAN INTERNE TRAINERS

Om de borging van de methodiek te garanderen kunnen er interne trainers worden opgeleid welke zelfstandig de basistraining voor de (semi)residentiële teams kunnen verzorgen. Voorwaarde is dat ze de CHM (zie hierboven) gevolgd hebben. Door interne trainers op te leiden is bij aanname van nieuw personeel continuïteit geborgd. Tevens kunnen de interne trainers opgedane kennis en vaardigheden inzetten tijdens teamvergaderingen en studiedagen.

Inhoud training
De train-de-trainersopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • vier train-de-trainersdagen 
 • als co-trainer samen met PI Research verzorgen van de basistraining 

De interne trainers ontvangen een draaiboek en een powerpoint behorende bij de basistraining en kunnen intern de basistraining verzorgen.

Trainerslicentie
PI Research biedt de interne trainers de mogelijkheid om onder de vlag van PI Research geaccrediteerde basistrainingen te verzorgen binnen de eigen organisatie. De trainers worden jaarlijks gemonitoord vanuit PI Research om de kwaliteit van de trainingen te bewaken en ervoor te zorgen dat de aangereikte informatie up to date blijft. Interne trainers die dit traject volgen en met een voldoende beoordeeld worden, ontvangen een trainerslicentie.

Licentie-eisen
Interne trainers zijn bij voorkeur gedragsdeskundigen. Een organisatie heeft in ieder geval minimaal één gedragsdeskundige met een trainerslicentie, dit om de inhoudelijke supervisie aan de interne trainers vorm te geven.
Een licentie is één jaar geldig. Om de licentie te behouden zijn een aantal licentie-eisen opgesteld waaraan de interne trainer moet voldoen. De licentie-eisen zijn:

 • Trainer verzorgt minimaal 6 modules/halve trainingsdagen per jaar
 • Trainer volgt jaarlijks een bijscholingsdag bij PI Research 
 • Trainer heeft jaarlijks face to face supervisie 
 • Trainer behaalt een voldoende voor de dvd-beoordeling 

Jaarlijkse kosten voor behoud van trainerslicentie per trainer €

Indicatoren (na 4 dagen en meelopen als co-trainer)

 • geven van korte en krachtige inleidingen 
 • beantwoorden van vragen – begeleiden van discussies 
 • instrueren, begeleiden en nabespreken van opdrachten en oefeningen 
 • activeren deelnemers 
 • begeleiden van groepsprocessen – creëren van draagvlak – bieden van veiligheid 
 • bewaken van tijd – agenda – bedienen apparatuur
 • kennis van en kunnen werken met trainersdraaiboek
TOEKOMST VAN DE RESIDENTIËLE JEUGDZORG: KINDEREN ONDER DE 16 JAAR NIET LATEN OPGROEIEN OP EEN GROEP

Hoe werken we gezamenlijk toe naar zorg voor gezinnen en kinderen en jongeren waarbij

 • het gezin en de gezinsproblematiek centraal staat;
 • de focus ligt op in het gezin en anders dichtbij het gezin;
 • de uithuisplaatsing van kinderen onder de 16 te allen tijde een gezinsvorm betreft (netwerk, pleegzorg, gezinshuis).

In Nederland delen we breed de visie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk in hun eigen systeem moeten opgroeien en dat eventuele hulp zich daaromheen zou moeten organiseren. Wat we zien, is echter dat heel veel kinderen nog steeds gedurende langere tijd opgroeien in groepen (residentiële opvang). In 2017 heeft Maasja Ooms met de documentaire Alicia pijnlijk duidelijk gemaakt hoe het opgroeien in kindertehuizen zonder perspectief schadelijk is voor kinderen. (www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/november/alicia.html)

Deze documentaire heeft veel stof doen opwaaien en heeft gemaakt dat de afgelopen twee jaar de jeugdzorg versneld in beweging is gekomen om nog meer te investeren in preventief werken, gezinsgerichte ambulante trajecten en bij een uithuisplaatsing ingezet wordt op netwerkplaatsingen, pleegzorg en gezinshuizen in combinatie met ambulante hulpverlening.

 

Binnen PI Research zijn we gaan nadenken over hoe we kunnen bijdragen aan het versterken van deze beweging. Voor visievorming zijn we in gesprek gegaan met klanten en hebben we intern een projectgroep gevormd. Het is een proces, vandaar dat dit het eerste nieuwsbericht is in een serie.

 

De eerste stappen van PI Research in dit kader zijn:

-          Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het bieden van zorg vanuit de gezinsproblematiek. We doen dit in gesprek met onze klanten, zowel binnen de jeugdzorg als binnen de zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Een manier om nog intensiever van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en met elkaar een gezamenlijke visie op verantwoorde en effectieve jeugdzorg te ontwikkelen.

-          Het alleen nog versterken van residentiële jeugdzorg voor gezinnen met jongeren, waarin gezinsbegeleiding onderdeel is van het aanbod en/of de residentiële zorg een onderdeel is een ambulant hulpverleningstraject. Daarnaast begeleiden we organisaties in het zetten van stappen richting gezinsgericht werken.

Kijkend naar het vraagstuk, hebben we ons gerealiseerd dat er ook ten aanzien van het preventief werken nog essentiële stappen te zetten zijn. Daarom zijn we bezig met:

-          Het ontwikkelen van modules waarin we jongeren en jongvolwassenen leren hoe ze duurzame relaties kunnen aangaan buiten het gezin, een beschermende factor voor het functioneren in de samenleving. Dit lijkt een kernelement voor het doorbreken van intergenerationele problematiek. Dit najaar starten we met een eerste pilot van de module INVITE.

-          Een onderzoek naar de werkzame elementen van projecten in de wijk, die preventief werken en kwetsbare gezinnen in een vroegtijdig stadium ondersteunen. Een volgende stap zal zijn om vanuit deze kennis het preventief werken in de wijk te gaan versterken en door te ontwikkelen.


We merken dat het gesprek over de toekomst van de residentiële opvang zowel intern als in gesprek met klanten ons denken heeft aangescherpt en ons heeft geactiveerd in het zetten van nieuwe stappen. In een volgende nieuwsbrief informeren we jullie dan ook graag over onze vervolgacties en eventuele uitkomsten van gedane acties.

meer weten?
Marianne Haspels
0643376286