richtlijnen jeugdzorg
logo

Hoewel de uiteindelijke doelgroep de jongere is, is Relationele Gezinstherapie bedoeld voor het hele gezin.

Jongeren kunnen zowel binnen vrijwillig kader (via sociale wijkteams, een gecertificeerde instelling of huisarts) als binnen justitieel kader (via de Raad voor de Kinderbescherming) worden aangemeld voor Relationele Gezinstherapie.

De inclusiecriteria voor deelname binnen justitieel kader worden getoetst op basis van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen 2B (LIJ, Spanjaard, e.a., 2013). Toetsing wordt uitgevoerd door een Raadonderzoeker. Hierbij dient de jongere midden tot hoog te scoren op de domeinen Algemeen Recidive Risico, Agressie, Vaardigheden, Gezin, Relaties en School.

meer weten?
Renske van Bemmel
06-24684866