antisociaal gedrag
logo

Parent-Child Interaction Therapy wordt uitgevoerd door psychologen en (psycho)therapeuten die een speciaal voor PCIT ontwikkeld opleidingstraject hebben gevolgd. Een PCIT therapeut functioneert op op WO-niveau. Ervaring in het werken met ouders en kinderen is een voorwaarde. De therapeut beschikt over een breed scala aan therapeutische vaardigheden om te kunnen bewerkstelligen dat ouders dat wat in de bijeenkomsten geoefend wordt ook meer gaan toepassen in hun dagelijks leven.

De opleiding tot PCIT-therapeut omvat vier onderdelen en vindt plaats in een tijdsbestek van 12 maanden.

DUUR/STUDIEBELASTING

De opleiding tot PCIT-therapeut omvat:

  1. Deelname aan de 7 opleidingsdagen.
  2. Consultatie van 21 uur
  3. Vaardigheidsbeoordeling op 8 opnames
  4. Praktijkervaring met minimaal 2 gezinnen en het tonen van dossiers van deze 2 zaken

1. Deelname aan de 7 opleidingsdagen
De opleiding bestaat uit 7 dagen en is verdeeld in 2 blokken: een basisopleiding van 5 aaneengesloten dagen en een aanvullende opleiding van 2 dagen, 3 tot 6 maanden na de basisopleiding. De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit een kennismakingsdeel, een trainingsdeel op het toepassen van de methodiek, een coachingsdeel op het versterken van therapeutische vaardigheden en een implementatie-/organisatiedeel. In de opleiding maken therapeuten kennis met PCIT, met de toepassing van de methodiek, het werken vanuit de handleiding, het uitvoeren van assessments, het hanteren van indicatie- en contra-indicaties en het maken van inhoudelijke keuzes in de therapie. Na deze kennismakingsfase wordt men getraind en begeleid op het in de klinische praktijk toepassen van de methode PCIT. In de coachingsfase wordt men begeleid op de methodische en inhoudelijke aspecten van de behandeling. Tevens wordt advies gegeven over de implementatie en organisatie van PCIT en de inbedding in de organisatie.

2. Consultatie van 21 uur
Gedurende 12 maanden vindt telefonische consultatie plaats. Deze consultaties duren 60 minuten en zijn groepsgewijs georganiseerd (telefonische conferentie). De consultatie na de basisopleiding heeft een andere invulling en frequentie dan de consultatie na de aanvullende opleiding. Consultatie na de basisopleiding: De consultatie start na afsluiting van de 5 daagse basisopleiding. In de periode tussen de basisopleiding en aanvullende opleiding wordt 2x een telefonisch spreekuur gehouden rondom implementatievragen en vragen over screening, intake en matching. Consultatie na de aanvullende opleiding: - De consultatie die start na de tweedaagse aanvullende opleiding duurt 6 maanden met een frequentie van 1 keer per 2 weken (=13 keer). - Vervolgens vindt 6 maanden consultatie plaats met een frequentie van 1 keer per 4 weken (=6 keer). Het totaal aantal uren consultatie over deze 12 maanden bedraagt 21 uur.

3. Vaardigheidsbeoordeling op 8 opnames
Onderdeel van de PCIT-opleiding zijn 8 vaardigheidsbeoordelingen op dvd-opnamen die de therapeut i.o. instuurt en waar hij schriftelijke feedback op ontvangt. De inhoud van de opnames die de therapeut i.o. aanlevert dient verdeeld te zijn over de verschillende onderwerpen die in het PCIT-protocol aan de orde komen en te zijn voorzien van een reflectieverslag. De feedback wordt gegeven door een opleider/supervisor PCIT. Per opname wordt door de opleider/supervisor een feedbackverslag gemaakt en aan de therapeut i.o. teruggestuurd. De opleider/supervisor sluit aan bij het leer- en ontwikkelingsproces waar de therapeut i.o. zich in bevindt.

4. Praktijkervaring met minimaal 2 gezinnen en het tonen van dossiers van deze 2 zaken
Direct na de opleiding start de therapeut in opleiding met de behandeling van 2 PCIT-gezinnen. Om PCIT zoveel mogelijk uit te voeren als bedoeld benut de therapeut verschillende steunbronnen, zoals de opleidingsdagen, tweewekelijkse consultatie en het beschikbare behandelprotocol.

TOETSING

Certificering is mogelijk wanneer de therapeut voldoende praktijkervaring heeft gedemonstreerd, 2 gezinnen met PCIT heeft behandeld en de behandeling heeft afgesloten. De therapeut levert van deze 2 gezinnen een dossierexpositie aan.

Na certificering worden therapeuten opgenomen in het bestand van PCIT-therapeuten met een geldige licentie. Om de behandelintegriteit van therapeuten ook na certificering te waarborgen, vindt één keer per twee jaar licentieverlening plaats, onder eindverantwoordelijkheid van de opleiders van het Kenniscentrum PCIT Nederland. Therapeuten moeten aan vier voorwaarden voldoen om voor verlenging van hun licentie in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hangen nauw samen met de behandelintegriteit van de therapeut. De therapeut dient:

  1. Gedurende 10 uur deelgenomen te hebben aan supervisiebijeenkomst.
  2. Een dag bijscholing te hebben gevolgd.
  3. Minimaal 3 gezinnen te hebben behandeld of in behandeling te hebben.
  4. Een positieve vaardigheidsbeoordeling op een beeldopname te hebben gekregen.
meer weten?
Gonnie Albrecht
0643376280