PI DICTEE

Project Revisie PI Dictee

Achtergrond PI Dictee

Het PI Dictee is een spellingtoets die al 35 jaar in de onderwijspraktijk zijn grote waarde heeft bewezen bij de begeleiding van leerlingen met spellingproblemen. Op sommige scholen (vooral scholen voor Speciaal Basisonderwijs) maakt het PI Dictee deel uit van het leerlingonderwijsvolgsysteem. Vaker wordt de toets gebruikt voor verdieping van de diagnostiek en voor de begeleiding van leerlingen waarvan men vermoedt dat sprake is van een (specifiek) spellingprobleem of van dyslexie. Het PI Dictee vormt bij uitstek het gereedschap van de Remedial Teacher, de Remediaal Specialist of de Intern Begeleider. De toets brengt helder in kaart welke spellingcategorieën al wel en welke nog niet worden beheerst. En biedt daarmee directe aanknopingspunten voor de remediering van het spellingprobleem.

Voor meer informatie over het PI Dictee, klik hier.

Herziening nodig

Sinds de laatste uitgave van het PI Dictee in 1999 zijn er al weer veertien jaar verstreken en dat betekent dat een update van de toets noodzakelijk is. Voor de ontwikkeling van een update hebben we de volgende doelen geformuleerd:

  • Het verzamelen van nieuwe normen zodat het dictee weer nauwkeurig aansluit bij de doelen van het spellingonderwijs. 
  • Het aanpassen (het efficiënter maken) van de afname en scoringsprocedure. 
  • Het toevoegen van enkele toetsonderdelen voor onderzoek naar deelvaardigheden zodat de toets nog meer mogelijkheden biedt voor de diagnostiek en remediering.

Samenwerking gezocht

Wij weten uit ervaring dat het ontwikkelen of reviseren van diagnostische middelen een omvangrijke en dure aangelegenheid is waarvoor niet gemakkelijk financiering kan worden verkregen. Omdat wij overtuigd zijn van de waarde van het PI Dictee komen wij bij u met een ongewoon verzoek. Wij zouden de (toekomstige) gebruikers van het PI Dictee willen vragen of zij willen bijdragen aan de doorontwikkeling van het PI Dictee.

Zo ontvangen wij graag ervaringen van gebruikers en suggesties voor de verdere ontwikkeling van het dictee. Ook willen wij graag weten op welke manier u het PI dictee op uw school gebruikt. Daarnaast zoeken wij scholen die zouden willen meewerken aan het normeringsonderzoek.

Behalve met de inhoudelijke ondersteuning zoeken wij eveneens samenwerking op het financiële vlak van de doorontwikkeling. Wij vragen van de huidige gebruikers een klein bedrag welke ingezet wordt voor de (voor)financiering van de revisie en uitbreiding van het dictee. Een kleine financiële bijdrage van vele gebruikers stelt ons in staat op korte termijn de revisie ter hand te nemen.

Hebt u vragen over het PI dictee of suggesties voor de verdere ontwikkeling. Geef ze door!

Het PI Dictee is letterlijk vanuit de onderwijspraktijk ontstaan en in de loop van de tijd op grond van gebruikerservaringen bijgesteld. Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe versie van het dictee willen we graag gebruik maken van uw ervaringen en suggesties. Op deze manier hopen wij het handelingsgerichte karakter van de toets nog te versterken.

Hoe gebruikt u het PI dictee?Laat het ons weten?

Wij weten dat het PI Dictee op verschillende manieren op scholen wordt gebruikt als onderdeel van het leerlingonderwijsvolgsysteem of bij de diagnostiek en begeleiding van individuele leerlingen. Als onderdeel van het leerlingonderwijsvolgsysteem wordt het dictee meestal groepsgewijs afgenomen. Soms wordt voor de verwerking van de resultaten gebruik gemaakt van het computerprogramma CoPI-Zoo. Wij willen graag weten hoe u op uw school het PI Dictee gebruikt.

Werk mee aan het normeringonderzoek! Wat houdt dat in?

Voordat een toets beschikbaar komt voor het onderwijs dient deze eerst uitgebreid in de praktijk te worden beproefd. Dit geldt ook voor het nieuwe PI Dictee. Dit kan alleen gebeuren als scholen ons hierbij willen helpen. Als voldoende scholen willen meewerken betekent dit per school een kleine inspanning. Vele handen maken ook hier licht werk! Als uw school aan het onderzoek wil deelnemen betekent dit dat er in iedere groep van uw school een dictee wordt afgenomen bestaande uit een aantal (3 of 4) blokken van het PI Dictee. Het dictee wordt klassikaal door de leerkracht afgenomen en de afname vraagt ongeveer twintig minuten. U krijgt van ons tezijnertijd het dictee materiaal met instructie toegezonden. De verwerking van de dictees is onze taak. Het spreekt daarbij vanzelf dat wij zeer zorgvuldig met de gegevens zullen omgaan.

Een financiële bijdrage? Hoe gaat dat?

Wij vragen scholen en individuele gebruikers een financiële bijdrage om met de revisie van het PI dictee te kunnen starten. We denken daarbij aan een bedrag tussen de €50,- en €100,-. Deze bijdrage is uitdrukkelijk bedoeld als voorfinanciering. Tezijnertijd wordt uw bijdrage weer verrekend met de aanschafprijs van de nieuwe versie van het PI Dictee. Op dit moment is het voldoende dat u ons toezegt met welk bedrag u wilt deelnemen. Wij zullen pas een beroep op uw toezegging doen als genoeg scholen/gebruikers positief reageren.

Als u uw vraag of reactie per e-mail door wilt geven mag u mailen naar: info@piresearch.nl. Onze hartelijke dank hiervoor.

Tot slot

Het project ‘De ontwikkeling van een nieuw PI Dictee’ staat onder leiding van Mevr. dr. Inez Berends, programmaleider onderzoek bij PI Research (i.berends@piresearch.nl). Op dit moment zijn we bezig met voorbereidende activiteiten. Wij hopen dat in 2016 het normeringsonderzoek kan plaats vinden en dat de nieuwe versie van het dictee in 2018 kan verschijnen. Hoe snel een en ander verwezenlijkt kan worden is mede afhankelijk van de bijdrage en medewerking van scholen. Door Scholen Voor Scholen zogezegd!


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.