Jeugdhulp (Speciaal) Onderwijs

Het PO en VO-Adviesteam richt zich op het in kaart brengen van specifieke onderwijs-, zorg- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zodat een stagnatie in de leerontwikkeling, dan wel schooluitval wordt voorkomen of opgeheven.

Dit wordt bewerkstelligd middels het bieden van ondersteuning aan de leerling, zijn ouders en docenten in het primair- en voortgezet onderwijs en binnen de bovenschoolse voorzieningen. Het gaat hierbij om outreachende handelingsgerichte diagnostiek, advies, kortdurende outreachende begeleiding, bemiddeling en/of verwijzing. Het primaire doel is dat de leerling zich binnen een onderwijscontext optimaal kan ontwikkelen ondanks de complexe (psychiatrische) problematiek.

De werkwijze van het team kenmerkt zich door snelle en laagdrempelige interventies gericht op leerling, ouders en school:

  • Ondersteuning en advisering door middel van handelingsgerichte adviezen.
  • Aanvullend of verdiepend handelingsgericht onderzoek en observatie op school.
  • Kortdurende begeleidingstrajecten voor leerlingen, gericht op schoolse vaardigheden.
  • Ondersteuning bij (neigen naar) schooluitval & schoolweigering.
  • Begeleiding bij verwijzing.
  • Second opinion en bemiddeling.
  • Consultatie.
  • Mediation.
meer weten?
Jessica van der Aar
0643376289
Competentie Gericht Werken