SPRINT

SPRINT staat voor Signalering van en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag. Op grond van een getrapte screeningsprocedure worden basisschoolkinderen (groep 4 t/m 8) gescreend op antisociaal gedrag. Kinderen die hieruit naar voren komen als 'potentieel risicovol' krijgen samen met hun ouders een preventieve interventie aangeboden. PI Research is de ontwikkelaar van de SPRINT screening en interventie. Partner in het SPRINT -project is Altra. Medewerkers van Altra worden door PI Research getraind om de Ouder–Kindtraining op scholen te bieden aan ouders en kinderen. Daarnaast werkt PI Research samen met de GGD Amsterdam. Het Hart & Ziel websysteem van de GGD Amsterdam wordt gebruikt om de screening uit te voeren. De GGD Amsterdam verzorgt de dagelijkse begeleiding van de scholen bij de screening. PI Research is verantwoordelijke voor de borging van de kwaliteit van uitvoering van de screening en interventie.

Op dit moment hebben meer dan 50 basisscholen in Amsterdam SPRINT opgenomen in hun schoolbeleid als gespecialiseerd onderdeel van het leerlingvolgsysteem. SPRINT wordt bekostigd door DMO, Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling en is derhalve voor scholen gratis.

PI Research is naast het begeleiden van SPRINT- scholen ook verantwoordelijk voor het onderzoek en de doorontwikkeling van SPRINT. De huidige doorontwikkeling is gericht op het verkrijgen van de evidence-based status.

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.