RELATIONELE GEZINSTHERAPIE

 

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstige) gedragsproblemen (waaronder het plegen van delicten) en hun gezinnen en heeft als doel het functioneren van de jongere en het gezin te verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag te verkleinen. De therapie richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties om zo de gedragsproblemen van de jongere te verminderen. Relationele Gezinstherapie is erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies van het Nederlandse Jeugd Instituut.
Relationele Gezinstherapie is een kortlopende gezinstherapie met een duur variërend tussen gemiddeld 15 tot 25 sessies van een uur. Deze zijn verspreid over drie tot zes maanden.


De behandeling bestaat uit drie fasen. Fase 1: Verbinden Centraal staat het opbouwen van een werkrelatie (verbinding tussen en met alle gezinsleden) en het vergroten van hoop. Dit doet de therapeut onder andere door aandacht af te leiden van negatieve interacties en deze interacties een nieuwe betekenis te geven. Het probleem wordt geherdefinieerd als een gezamenlijk ervaren gezinsprobleem. De therapeut geeft erkenning voor de beste bedoelingen van de gezinsleden, benoemt uitdagingen en wat nodig is om het patroon te veranderen. Deze elementen komen samen in het gezinsthema die de basis vormt voor de fase van Veranderen.


Fase 2: Veranderen In de fase van Veranderen worden een aantal concrete vaardigheden versterkt die aansluiten bij het geformuleerde gezinsthema. Hiervoor gebruikt de therapeut verschillende effectieve veranderingstechnieken uit de gedragstherapie, zoals het voordoen en oefenen, feedback geven en opdrachten voor thuis om het geleerde thuis verder toe te passen. Veel voorkomende vaardigheden die gezinnen helpen de negatieve interacties te doorbreken zijn communicatie, samen probleemoplossen, conflicthantering en opvoedingsvaardigheden voor ouders.


Fase 3: Verbreden De therapeut ondersteunt in deze fase de gezinsleden bij het generaliseren van de geleerde vaardigheden naar andere situaties en gebieden buiten het gezin (school, werk, omgang met leeftijdsgenoten en autoriteiten). Ook wordt er gewerkt aan het voorkomen van terugval door het opstellen van een concreet plan voor terugvalpreventie. Samen met het gezin wordt gekeken hoe steun vanuit de omgeving benut en uitgebreid kan worden om de verandering vast te houden. De therapeut kan het gezin hierbij helpen om contact te leggen met instanties en bijvoorbeeld het sociale wijkteam.
Na afsluiting van de behandeling vinden er booster bijeenkomsten plaats waarin de therapeut het gezin ondersteunt om de verandering vast te houden uit breiden. 


Aansluiten bij het specifieke gezin als uitgangspunt van de behandeling

Kenmerkend aan Relationele Gezinstherapie is de voordurende nadruk op het creëren van hoop en motiveren van de gezinsleden voor gedragsverandering. In dit proces is goede aansluiting bij het gezin cruciaal. De therapeut snijdt de doelen toe op de specifieke situatie van iedere jongere en gezin en houdt rekening met hun cultuur, context en relaties. Hij sluit aan bij de waarden en normen, taalgebruik en leerstijl van de gezinsleden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de relationele patronen binnen het gezin: dat wil zeggen de mate van verbondenheid tussen gezinsleden en de bestaande hiërarchie in het gezin. Dit vergroot de kans dat gezinsleden de vaardigheden willen leren en daadwerkelijk gaan gebruiken. Wanneer gezinsleden bijvoorbeeld veel behoefte hebben aan autonomie zal de vaardigheid probleemoplossen via de whatsapp verlopen, terwijl dit bij een gezin met veel behoefte aan nabijheid wordt gedaan in uitgebreide bijeenkomsten aan de keukentafel. De persoon die het meest voor het zeggen heeft (hiërarchie) in het gezin zal bijvoorbeeld de leiding krijgen over het probleemoplossen en zal uiteindelijk bepalen welke opties daadwerkelijk worden uitgeprobeerd. Ook in de fase van Verbinden houdt de therapeut rekening met de hiërarchie: wanneer de jongere meer invloed heeft dan de ouder zal de therapeut vanaf het begin direct contact met de jongere zoeken en aangeven hoe belangrijk hij is om verandering in het gezin te weeg te brengen in plaats van bijvoorbeeld moeder te vragen haar zoon mee te nemen.

 

Aanbieders van RGT

RGT wordt uitegvoerd door therapeuten die aangesloten zijn bij de volgende organisaties:  

Accare (https://www.accare.nl/)

Bascule (https://www.debascule.com/)

Entréa (https://www.entrea.nl/)

Fivoor (https://www.fivoor.nl/)

Jeugdhulp Xtra (https://jeugdhulpxtra.nl/)

Opvoedpoli (https://www.opvoedpoli.nl/)

Parlan (https://www.parlan.nl/home/)

 

Voor meer informatie over de opleiding tot RGT therapeut en kosten mag u contact opnemen met Jolle Tjaden: j.tjaden@piresearch.nl

Het Kenniscentrum Relationele Gezinstherapie is ondergebracht bij PI Research en draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking door middel van opleiding en supervisie. 

CRKBO registratie:

Het kenniscentrum Relationele gezinstherapie maakt deel uit van de Bascule. In dat kader wordt aangehaakt bij de CRKBO registratie van de Bascule. Vanwege die registratie zijn trainingen en opleidingen vrijgesteld van omzetbelasting.


Kenniscentrum Relationele gezinstherapie
Postbus 366
1115 ZH  Duivendrecht

Tel: 020 890 1970 / 020 650 15 01

e-mail: secretariaat@piresearch.nl

 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.