TOOLS4U

Jongeren die vanwege crimineel gedrag met Justitie in aanraking komen, kampen vaak met vaardigheidstekorten. Wanneer een jongere niet goed in staat is om bijvoorbeeld zijn grenzen te bewaken of niet goed weet om te gaan met autoriteiten, geld, drugs of alcohol, kunnen er problemen ontstaan. Denk hierbij aan slecht functioneren op school,  beïnvloeden door delinquente leeftijdsgenoten of problemen met ouders. In de Tools4U training werkt de jongere aan het versterken van  prosociale cognitieve en sociale vaardigheden te versterken. Dit vermindert de kans dat een jongere in de toekomst nieuwe delicten zal plegen.

Afhankelijk van de doelen is er een reguliere variant van acht bijeenkomsten en een verlengde variant van twaalf bijeenkomsten. Bij Tools4U Plus wordt er actief met ouders samengewerkt in vier extra trainingsbijeenkomsten.

Opleiding tot Tools4U trainer

Aspirant-trainers dienen in het bezit te zijn van een relevant HBO-diploma (bachelor): Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of een vergelijkbare opleiding. De opleiding tot Tools4U trainer bestaat uit zes opleidingsdagen en telefonische coaching tijdens de eerste Tools4U training met een jongere. Het doel van de opleiding is dat de deelnemers het trainingsmodel van Tools4U leren hanteren. Dit betekent dat aspirant-trainers voldoende vaardigheden ontwikkelen op de volgende drie punten:

  • Basishouding: o.a. het activeren van de jongere door de nadruk te leggen op doen in plaats van praten, het stimuleren van de jongere om protectieve factoren te benutten, het bekrachtigen van dat wat de jongere goed doet, en het aansluiten bij de belevingswereld van de jongere; 
  • Doelgerichtheid: o.a. het stellen van prioriteit bij de delictgerelateerde onderwerpen, het stellen van concrete en haalbare doelen, het vasthouden aan het trainingsplan en het bewaken van de tijd door soms onderwerpen te parkeren; 
  • Inzet van technieken; o.a. het uitvoeren van technieken zoals ze zijn beschreven, technieken inzetten afhankelijk van het doel en de nadruk leggen op het concreet oefenen van vaardigheden. 

Toetsing

Op de zesde cursusdag doen de aspirant-trainers een schriftelijke toets over de trainershandleiding ‘Tools4U’ van Albrecht en Spanjaard (2011). Daarnaast wordt een praktijktoets afgenomen waarin de aspirant-trainer tijdens het doen van een gedragsoefening wordt beoordeeld op een deel van bovenstaande punten. 

Kosten:
Prijs op aanvraag

Tools4U-licentie

Na het succesvol afronden van de opleiding, inclusief een training met telefonische coaching, ontvangt de trainer een Tools4U-licentie. Deze wordt jaarlijks opnieuw uitgereikt aan trainers die minimaal drie trainingen hebben uitgevoerd, minimaal tien keer supervisie hebben ontvangen en zijn geslaagd voor de beoordeling van twee trainingsbijeenkomsten. Een actueel overzicht van trainers met een Tools4U-licentie kunt u opvragen bij het secretariaat van PI Research, via secretariaat@piresearch.nl.

 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.